Digiqole ad

จุดเด่นร่างกฎหมายแก้ฝุ่นพิษของก้าวไกล

 จุดเด่นร่างกฎหมายแก้ฝุ่นพิษของก้าวไกล
Social sharing
Digiqole ad
📌 ตรวจสอบการปล่อยมลพิษตั้งแต่ต้นทาง
📌 ยก อบจ.เป็นหัวเรือแก้ปัญหาระดับจังหวัด
📌 จัดการฝุ่นพิษข้ามพรมแดน
📌 เอาผิดผู้ประกอบการทั้งทางแพ่ง-อาญา-สังคม
.
อากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรได้รับ เราจึงต้องมีกฎหมายที่มุ่งจัดการกับฝุ่นและมลพิษที่ทำลายสุขภาพของพวกเราทุกคนได้แล้ว!
.
วันนี้ (11 มกราคม 2567) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาดจำนวน 7 ฉบับ ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคก้าวไกล และภาคประชาชน
.
ในการนี้ @Phattarapong Leelaphat – ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ เขต 8 ผู้เสนอ “ร่าง พ.ร.บ.ฝุ่นพิษและการปล่อยมลพิษข้ามพรมแดน” ของพรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างฯ ก่อนที่สภาฯ จะร่วมกันอภิปราย
.
ภัทรพงษ์ระบุว่า จุดเด่นในร่าง พ.ร.บ.ฝุ่นพิษฯ ของพรรคก้าวไกล คือการกำหนดให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ชุดใหม่ ซึ่งขยายบทบาทหน้าที่มาจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิม โดยมีอำนาจในการตรวจสอบรายงานการปล่อยมลพิษทางอากาศของผู้ประกอบการตลอดทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ว่ามีการซื้อวัตถุดิบมาจากแหล่งใด มีวิธีการกำจัดเศษวัสดุอย่างไร มีการปล่อยมลพิษระหว่างการขนส่งและกระบวนการผลิตหรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะได้รับการสนับสนุน ตรวจสอบ และเร่งรัดการทำงานโดย “คณะกรรมการกำกับ” ที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
.
นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีโครงสร้างกรรมการในระดับจังหวัด โดยร่างของพรรคก้าวไกลมีรายละเอียดที่แตกต่างจากร่างอื่น นั่นคือการให้อำนาจนายก อบจ. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นหัวเรือการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ขณะที่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการส่วนภูมิภาคจะเข้ามานั่งเป็นกรรมการ กรรมการในระดับจังหวัดจะมีอำนาจประกาศเขตฝุ่นพิษอันตราย มีอำนาจสั่งห้ามกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นพิษเพิ่มเติม และให้ท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณในการออกมาตรการรับมือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษได้
.
ในด้านบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ภัทรพงษ์ระบุว่า ร่างของพรรคก้าวไกลเล็งเห็นความสำคัญในการลดความทับซ้อนของกฎหมาย โดยข้อกฎหมายที่เคยมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมลพิษทางอากาศ ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ จะไม่หยิบเข้ามาซ้ำซ้อนในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่จะให้อำนาจคณะกรรมการกำกับในการเรียกหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาชี้แจงผลการดำเนินงานในทุกปี และหากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คณะกรรมการกำกับมีอำนาจแทรกแซงและแก้ไขแนวทางการดำเนินการได้
.
ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังบังคับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการดำเนินมาตรการสร้างแรงจูงใจลดการเผาในภาคเกษตร และกำหนดให้การมอบหมายหน้าที่เป็นไปตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น การเจรจาเรื่องฝุ่นพิษข้ามพรมแดนให้เป็นหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ การพยากรณ์ค่าคุณภาพอากาศล่วงหน้าให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ และกระทรวงดิจิทัลฯ การแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นต้น อีกทั้งยังบังคับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องรายงานผลการดำเนินการ แผนงาน และผลลัพธ์ทั้งหมดแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินำเสนอรายงานนี้แก่สภาผู้แทนราษฎรในทุก ๆ ปีด้วย
.
นอกจากนี้ ภัทรพงษ์กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีมาตรการบังคับที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นพิษข้ามพรมแดน โดยกำหนดห้ามนำเข้าสินค้าที่มีที่มาจากการเผาทุกชนิด และมีโทษบังคับใช้กับผู้ที่เป็นเจ้าของ ครอบครอง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีส่วนส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำที่ก่อให้เกิดฝุ่นพิษในประเทศไทยจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
.
ทั้งนี้ สิ่งที่จะทำให้สามารถเชื่อมโยงผู้กระทำผิดไปถึงบทลงโทษได้ ก็คือรายงานผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ ซึ่งนอกจากโทษทางแพ่งและทางอาญาแล้ว ยังต้องมีบทลงโทษทางสังคม โดยผู้ประกอบการหรือองค์กรที่หากได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นต้นตอของการปล่อยฝุ่นพิษ จะต้องได้รับการเปิดเผยรายชื่อสู่สาธารณะทั้งหมด ส่วนเงินค่าปรับจากการลงโทษนั้น จะให้เข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ส่งเสริมงานวิจัย และการทำงานภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ต่อไป
.
หลังการนำเสนอหลักการและเหตุผลจบลง ได้มีการอภิปรายต่อเนื่องโดย สส.จากทั้งฟากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล โดยในส่วนของพรรคก้าวไกล ได้มีผู้อภิปรายเพิ่มเติมหลายคน โดยทั้งหมดต่างสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดทั้ง 7 ฉบับ โดยย้ำว่าแม้จะมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียด แต่ก็เป็นประเด็นที่สามารถนำไปแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการได้
.
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังเหลือ สส.ที่ต้องอภิปรายอีกหลายคน ประธานสภาฯ จึงสั่งให้นำร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดทั้ง 7 ฉบับไปพิจารณาและลงมติต่อในการประชุมสัปดาห์หน้า
.
จึงขอเชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันติดตาม และผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดทั้ง 7 ฉบับให้ผ่านวาระ 1 ไปได้โดยลุล่วง 🟠
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post