Digiqole ad

“จิราพร สินธุไพร” ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านสมาชิกรัฐสภาสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (WAIPA) ครั้งที่ 44 ประเทศอินโดนีเซีย

 “จิราพร สินธุไพร” ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านสมาชิกรัฐสภาสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (WAIPA) ครั้งที่ 44 ประเทศอินโดนีเซีย
Social sharing

Digiqole ad
จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านสมาชิกรัฐสภาสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (WAIPA) ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2566 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ผลักดันความเท่าเทียมและเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
1. ที่ประชุมรัฐสภาอาเซียนได้พิจารณาและเห็นชอบกับร่างข้อมติ 3 ร่าง ได้แก่ 1) รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการประสานงานด้านสมาชิกรัฐสภาสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน 2) ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมการฟื้นตัวของอาเซียนผ่านการสร้างความเป็นผู้นำสตรีและการตอบสนองที่คำนึงถึงมิติทางเพศของรัฐสภา 3) ร่างข้อมติว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลโดยสตรี เพื่อสตรี
2. การหารือดังกล่าว เน้นการทำงานด้านกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ เน้นความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและองค์กรต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกเพศเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพสตรีและบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี และผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้สตรีมีทักษะด้านดิจิทัล และใช้ทักษะดังกล่าวสร้างโอกาส ให้สตรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ
3. สำหรับประเทศไทย เคยมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ คือนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงด้วยการตั้ง ’กองทุนบทบาทสตรี’ เพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม และใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาอาชีพ สวัสดิภาพ สวัสดิการให้แก่สตรี เครือข่ายสตรี และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
4. หากพรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นรัฐบาลใหม่ จะยกระดับ ‘กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี’ ที่ริเริ่มในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้เข้าถึงโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนทางเศรษฐกิจทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดการสร้างคน สร้างเครือข่าย เชื่อมตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงนวัตกรรม และเพิ่มการปกป้องสิทธิ์ต่างๆ เพื่อผู้หญิงทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม และสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาวะในเพศหญิง ด้วยนโยบายฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดฟรีสำหรับผู้หญิงทุกคนที่ยังไม่ติดเชื้อ HPV โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post