Digiqole ad

จิตอาสา โครงการ วกส.#1 “ยิ้มด้วยกัน” ร่วมบริจาคของแก่สถานพินิจฯ จ.ระยอง

 จิตอาสา โครงการ วกส.#1 “ยิ้มด้วยกัน” ร่วมบริจาคของแก่สถานพินิจฯ จ.ระยอง
Social sharing
Digiqole ad

นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, และนายปภาวิน นิธิเมธาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด นำคณะเพื่อนๆ จิตอาสาโครงการ วกส.#1 “ยิ้มด้วยกัน” หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 1 ร่วมบริจาคข้าวสาร อุปกรณ์การป้องกันโควิด-19 และยารักษาโรค รวมมูลค่า 173,800 บาท ให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ระยอง

Facebook Comments

Related post