Digiqole ad

“จาตุรนต์ ฉายแสง” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565

 “จาตุรนต์ ฉายแสง” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565
Social sharing
Digiqole ad
จาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565 พบว่าการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเกิดความเสียหาย อีกทั้งยังมีมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไปจนกลายเป็นข้อจำกัด เป็นกับดักทำประเทศล้าหลัง เดินหน้าต่อไม่ได้ จึงมีข้อเสนอว่าไม่ควรที่จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกต่อไป
1.ความผิดพลาดของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มี 3 ประการคือ 1.1 แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ของประเทศได้ 1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ร่างมาจากรัฐบาลเกี่ยวข้องกับคณะรัฐประหาร ซึ่งเป็นการสืบทอดอำนาจ และการวางแผนล่วงหน้ายาวนานถึง 20 ปีจึงทำให้แผนดังกล่าวไม่ยืดหยุ่น ปรับตัวไม่ทันโลก และไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และ 1.3 แผนยุทธศาสตร์ผูกพันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลากร และองค์กรอิสระ ซึ่งผิดหลักการแบ่งแยกอำนาจและตรวจสอบถ่วงดุลจึงอาจกล่าวได้ว่านี่คือไม่ใช่ระบบรัฐสภาแบบปกติ
2. ความผิดพลาดของแผนปฏิรูปประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน พบว่าไม่เกิดการปฏิรูปเลยตลอด 9 ปีในหลายด้าน ดังนี้
2.1 ข้อตกลงเสรีทางการค้า หรือ FTA ไม่ได้มีการปฏิรูปใดๆ จนทำให้การลงทุนของไทยต่ำกว่าประเทศอื่นในอาเซียนหลายเท่า ผลจากการดำเนินการที่ผิดพลาดในการการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูง เครื่องบิน รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Digital Economy
2.2 ด้านการศึกษาทั้งเรื่อง Active Learning, การสร้าง Excellent Center, เรื่องศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ, หลักสูตรการเรียนการสอนให้เด็กมีทักษะที่โลกต้องการ, การพัฒนาครู, การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และที่สำคัญคือการแก้พ.ร.บ.การศึกษา ทั้งหมดไม่เกิดการจัดการที่เป็นรูปธรรม
2.3 การปฏิรูปที่ดินมีการจัดการไปแค่ 60,000ไร่ ทั้งที่ประเทศไทยมีที่ดินที่มีปัญหาไม่ต่ำกว่า 50 ล้านไร่ และ
2.4 ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจที่ล้มเหลวทั้งระบบ ไม่ได้ทำให้การดำเนินคดีมีความยุติธรรมตลอดกระบวนการ
3. ข้อเสนอที่ควรดำเนินการได้แก่
3.1 สิ่งที่สำคัญจำเป็น หรือเป็นข้อผูกมัดที่ต้องทำตาม ถ้าได้ประกาศไว้แล้วก็ขอให้ทำอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันก็ต้องปรับหรือประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคม
3.2 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะต้องพิจารณาทบทวนแก้ไขแผนอย่างจริงจัง เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงผันผวนของโลก
3.3 ควรจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ และสำคัญคือ ต้องผลักดันไม่ให้มียุทธศาสตร์ชาติอยู่ในรัฐธรรมนูญ
4. ประเทศไทยต้องไม่บริหารปกครองด้วยยุทธศาสตร์ชาติ แต่ต้องกลับมาใช้ระบบรัฐสภา ระบบพรรคการเมือง และระบบการเลือกตั้ง ที่ให้ประชาชนกำหนดแผนในการบริหารประเทศอย่างยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post