Digiqole ad

จัดแถลงข่าวงานวันลูกโหนดและของดีสทิงพระ จ.สงขลา

 จัดแถลงข่าวงานวันลูกโหนดและของดีสทิงพระ จ.สงขลา
Social sharing

Digiqole ad

วันที่14/มิถุนายน 2567 ณ.ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ นาย ปารเมศ เห็นสวัสดิ์ นายอำเภอสทิงพระ นาย ชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ นาย นราศักดิ์ ชุมแก้ว เกษตรอำเภอสทิงพระ นาง ทิพาพันธุ์ บัวเผื่อนน้อย พัฒนาการอำเภอสทิงพระ นาง ศรัญญา นิยมไทย ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ ร่วมพูดคุยถึงการกำหนดการจัดงานวันลูกโหนดและของดีสทิงพระครั้งที่35 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ.บริเวณลานจอดรถศูนย์ราชการอำเภอสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและอนุรักษ์วิถีชีวิต โหนด นา เล ตลอดจนส่งเสริมการขยายผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากต้นตาลโตนดและของดีพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ อันเป็นมรดกลํ้าค่าสู่ลูกหลาน

โดยมีกิจกรรมประกวดรถแห่ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดหนูน้อยลูกโหนด แข่งขันไลน์แดนซ์ การประกวดอาหารพื้นถิ่น การเดินแบบผ้าไทย การแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร การออกร้านโอท็อปแสดงสินค้าพื้นบ้าน และกิจกรรมแสดงบนเวที ร้านค้าและอื่นไปอีกมากมาย ในการจัดงานครั้งนี้ อบจ.สงขลา ร่วมกับ อำเภอสทิงพระ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตาลโตนดบนพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post