Digiqole ad

จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) ที่วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระครูปุญญาพิศาล เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอสทิงพระ นายนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสิงหนคร ตลอดจนคณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ด้วยในปี 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2567 มีผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวน 73 คน และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ๆ ละ 73 คน ในส่วนของจังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดพิธีดังกล่าว ณ วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่างที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งยังได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม นำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติสืบไป

จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยสามารถบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา ชื่อบัญชี “โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ทราบผ่านทาง QR Code)

โอกาสนี้ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และส่วนราชการ ร่วมสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวสงขลา นับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวพื้นที่มาอย่างยาวนาน

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post