Digiqole ad

งานแถลงข่าวเปิดตัวมาตรการลดหย่อนภาษี TAX250% ณ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคใต้ตอนล่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 งานแถลงข่าวเปิดตัวมาตรการลดหย่อนภาษี TAX250% ณ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคใต้ตอนล่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Social sharing

Digiqole ad

5 กรกฎาคม 2567, อาคารดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ 712) พ.ศ. 2563 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวน 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือในการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) หรือคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ STEM นั้น


“ดีป้า มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยได้รับการประสานจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังให้เป็นหน่วยงานรับรองหลักสูตรส าหรับการยกเว้นภาษีดังกล่าวตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 393) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมเป็น 250% ส าหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรมแก่ลูกจ้าง เพื่อ
พัฒนาบุคลากรในด้านดังกล่าว” ดร.ณัฐพล กล่าวดีป้า จึงด ำเนินการประกาศรายชื่อหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEM ซึ่งมีสถานฝึกอบรมในพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม

นายรพีพัฒน์ นำนาผล ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่า อาคารส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ในอำเภอหาดใหญ่ พร้อมให้บริการผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาค ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทใน 5 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ ส านักงานยังมี ห้องประชุม Co-Working Space ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ ไว้รองรับผู้ที่จะมาใช้บริการอีกด้วยซึ่งในจังหวัดสงขลามีสองสถาบันที่ร่วมเปิดตัวในวันนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และโรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม เป็นสองสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรการนี้ โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง อาทิเช่น หลักสูตรผู้น าองค์กรยุคดิจิทัล (Digital &Innovative Leadership) หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในยุคดิจิทัล (Human Resource andOrganization Development in Digital Age) หลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Literacy for Community)หลักสูตร Power BI Desktop for Business Analytics หลักสูตร Digital Marketing โดย APPThai และหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะให้ตรงกับการประกอบธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการเฉพาะรายด้วย ดีป้าหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรในทุกภาคส่วนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย มาตรการนี้จะเปิดให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568

นายรพีพัฒน์ นำนาผล ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง กล่าวเสริมว่า เป็นการร่วมเปิดตัวอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง (Digital Economy Promotion Agency Lower Southern Region) มีพื้นที่ใช้สอยรวม 883 ตารางเมตร ตั้งอยู่ 79 หมู่ 2 ตำบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยโซนสำนักงาน และ Co-Working Space เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าใช้งานและเป็นพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของ depa เปิดให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนห้องจัดกิจกรรมส าหรับการให้ความรู้ ยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดย depa ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) รวมถึงการบ่มเพาะแนวคิดและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน โดยคาดการณ์ว่า ในระยะเวลา 5 ปีจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวไทยให้ได้มาตรฐาน เท่าเทียม และมีความสุข ภายใต้สโลแกน “People First” พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยให้เกิดการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร ให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และหนังสือรับรองประกอบหนังสือ
เดินทางชนิดพิเศษ (Smart Visa) ให้กับกลุ่ม Digital Nomad ตลอดจนให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้าน ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.หาดใหญ่ กล่าวในงานนี้ว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก่อตั้งมาจนปัจจุบันปีที่ 27 เรามุ่งมั่นในการพัฒนาก าลังคนขั้นสูง สู่การขับเคลื่อน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรหรือ I-IPOD เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่องค์กร การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพขององค์กร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการท างานที่ผ่านมาร่วมกับ Depa ในโครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เพื่อสนับสนุนให้ SMEs และเกษตรกรไทย ให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองสถานฝึกอบรม เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมร้อยละ 100 เพิ่มเป็นร้อยละ 250 สำหรับการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับผู้บริหาร ได้แก่
• หลักสูตรผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล Digital & Innovative Leadership
• หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในยุคดิจิทัล Human Resource and Organization Development in Digital Age.
• หลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Literacy for Community
• หลักสูตร Power BI Desktop for Business Analytics

วรินทร แสดงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post