Digiqole ad

งานพิธีมอบ “รางวัล อรรธนารีศวร” ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์กรที่อุทิศตน และส่งเสริมการดำเนินงานในชุมชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศระดับสากลและระดับชาติ

 งานพิธีมอบ “รางวัล อรรธนารีศวร” ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์กรที่อุทิศตน และส่งเสริมการดำเนินงานในชุมชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศระดับสากลและระดับชาติ
Social sharing
Digiqole ad

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมคุ้มครองสิทธิและสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการจัดงานพิธีมอบรางวัลฯ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่อุทิศตนในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะ และสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยรางวัลที่ใช้มอบมีชื่อว่า “รางวัล อรรธนารีศวร” ซึ่งเป็นรางวัลแรกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นรางวัลแรก และรางวัลเดียวในระดับสากล โดยได้มีการอัญเชิญ “พระอรรธนารีศวร เทพเจ้าแห่งสภาวะสมดุลทางเพศ” มาเป็นสัญญาลักษณ์ของรางวัล ปัจจุบันได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยงานมอบรางวัล จัดขึ้นในในวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม ๑๐ – ๐๙ ชั้น ๑๐ กระทรวงยุติธรรม

สำหรับ “รางวัลอรรธนารีศวร” จัดขึ้นและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการจัดงานพิธีมอบรางวัลขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในหลากหลายมิติ อาทิ มิติด้านสุขภาวะ มิติด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มิติด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และมิติความร่วมมือและปฏิบัติงานในระดับนานาประเทศ นำโดย คุณพงศ์ธร จันทร์เลื่อน ผู้ริเริ่มคิด และคุณกิตตินันท์ ธรมธัช ผู้ริเริ่มทำ ปัจจุบันสมาคมฯ ได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ ๒๕ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐ – ๐๙    ชั้น ๑๐ กระทรวงยุติธรรม

พร้อมทั้งมีการร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความก้าวหน้าการผลักดันสิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยอยู่ตรงไหน ?” “The NEXT STEP of Gender diversity Law” โดย

▪ คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

▪ คุณกิตตินันท์ ธรมธัช

นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.)

▪ คุณกรรณนิกา เจริญลักษณ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ

ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

งานพิธีมอบ “รางวัล อรรธนารีศวร” ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่ให้สนับสนุนการทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ โดยปราศจากอคติ การตีตราและการเลือกปฏิบัติอันนำไปสู่ความรุนแรง เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทการดำเนินงานของชุมชนที่มีการขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคคล และองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้เป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวางและยั่งยืน โดยการพิจารณารางวัลนั้นจะอยู่ภายใต้การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน “รางวัล อรรธนารีศวร” ซึ่งท่านคณะกรรมการฯ ดังกล่าวล้วนแล้วเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นบุคคลที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาวะ และสิทธิมนุษยชนมาอย่างยาวนาน ประกอบด้วยรางวัล ๔ ด้านดังนี้

ด้านที่ ๑ รางวัลด้านสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ

ประเภทบุคคล จำนวน ๑ รางวัล          ผู้ได้รับรางวัลได้แก่  รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

ประเภทองค์กร จำนวน ๑ รางวัล         ผู้ได้รับรางวัลได้แก่  BKK Pride Clinic สำนักอนามัย กทม

 ด้านที่ ๒ รางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชุมชนหลากหลายทางเพศ   

ประเภทบุคคล จำนวน ๑ รางวัล        ผู้ได้รับรางวัลได้แก่   คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

ประเภทองค์กร จำนวน ๑ รางวัล       ผู้ได้รับรางวัลได้แก่   สมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย

ประเภทภาคธุรกิจ จำนวน ๑ รางวัล     ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ BRYAN TAN ENTERTAINMENT

ด้านที่ ๓ รางวัลด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ

ประเภทบุคคล จำนวน ๑ รางวัล         ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นายแพทย์รัฐพล เตรียมวิชานนท์

ประเภทองค์กร จำนวน ๑ รางวัล       ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท ครับ คอมมูนิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้านที่ ๔ รางวัลสื่อสร้างสรรค์

ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน ๑ รางวัล       ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ THE MATTER

ประเภทสื่อสารมวลชน จำนวน ๑ รางวัล         ผู้ได้รับรางวัลได้แก่  ละครมาตาลดา บริษัท เมกเกอร์ วาย จำกัด  ช่อง 3 HD

นอกจากรางวัลฯ ดังกล่าวนั้นยังมีรางวัลที่ให้ความสำคัญและเกิดความภาคภูมิใจในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล พร้อมทั้งเป็นการปกป้องสิทธิของตนเอง และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นการร่วมผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมไทย ภายใต้ชื่อ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้านความหลากหลายทางเพศ (Pride Award)” รางวัลนี้จะประกอบด้วยบุคคลหลากหลายทางเพศ บุคคลที่ดำเนินงานอุทิศตนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้มาอย่างยาวนาน จำนวน ๒ รางวัล ดังนี้

ประเภทบุคคล จำนวน ๑ รางวัล                      ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ คุณวู้ดดี้ มิลินทจินดา

ประเภทหน่วยงาน จำนวน ๑ รางวัล                ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ มูลนิธิเอ็มพลัส

และประเภทรางวัลสุดท้าย เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคล หรือหน่วยงาน หรือองค์กรที่ดำเนินงานส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศในเชิงสร้างสรรค์ และอย่างกว้างขวาง ภายใต้ชื่อ “รางวัลมิตรภาพกับชุมชนความหลากหลายทางเพศ (Friendship Award)” โดยในปีนี้ จำนวน ๑ รางวัล เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่อุทิศแรงกายแรงใจในการทำงาน และให้เกียรติบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่  คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

 

Facebook Comments

Related post