Digiqole ad

“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” ติดอาวุธครูยุคดิจิทัล เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Coding for teacher” ฟรี

 “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” ติดอาวุธครูยุคดิจิทัล เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร “Coding for teacher” ฟรี

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เจ้าของฉายา “คุณหญิงโค้ดดิ้ง” เชิญชวนคุณครู ร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher เตรียมพร้อมทักษะโค้ดดิ้งพัฒนาเยาวชนสู่ยุคดิจิทัล

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus) รุ่น 2 ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ พื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) ซึ่งทักษะพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

Advertisement

สำหรับคุณครูที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ หรือครูที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมอบรมซึ่งมีทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
3. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
5. หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)
6. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)
7. หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science)

“ขอขอบคุณคุณครูและผู้เข้าอบรมหลักสูตร Coding for teacher (C4T) ในครั้งเเรกที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200,000 คน สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ซึ่งสามารถสมัครและเริ่มเข้าอบรมในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) ซึ่งสามารถสมัครและเข้าอบรมในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง https://teacherpd.ipst.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” คุณหญิงโค้ดดิ้ง กล่าว

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post