Digiqole ad

คำเตือนที่ต้องฟัง

 คำเตือนที่ต้องฟัง
Social sharing
Digiqole ad

“จากนี้เป็นต้นไป องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจะมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการดดำเนินการของรัฐบาล
ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่ารัฐบาลจะเข้าใจและตระหนักได้ว่า การพยายามจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนและสื่อมวลชน ย่อมนำไปสู่ความล่มสลายของรัฐบาลในที่สุด”
ประโยคท้ายของแถลงการณ์ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนถือเป็นประโยคทองของการสะกิดเตือนที่ไม่อาจจะมองข้ามใน
สถานการณ์วิกฤตศรัทธาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post