Digiqole ad

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จาก “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จาก “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Social sharing
Digiqole ad
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ (วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗)
…“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”…
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Facebook Comments

Related post