Digiqole ad

คาโรลีน ลิงค์ คว้ารางวัล “สตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ปี 2565”

 คาโรลีน ลิงค์ คว้ารางวัล “สตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ปี 2565”
Social sharing
Digiqole ad

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ คาโรลีน ลิงค์ ทายาทรุ่นที่ 4 ของ บี.กริม หนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยที่ยึดหลัก “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาถึง 144 ปี ได้รับรางวัล “สตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ประจำปี 2565” (Winner of Outstanding Women Leaders for Green Growth Awards 2022) จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (The Federation of Business and Professional Women’s Associations of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the Queen) ในฐานะสตรีนักบริหารที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์ฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

ปัจจุบัน คุณคาโรลีน ลิงค์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของ บี.กริม โดยเฉพาะด้านพลังงาน อุตสาหกรรม และสุขภาพ โดยยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายของ บี.กริม ในการก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี พ.ศ. 2593 นี้

คาโรลีน ลิงค์ กล่าวว่า จากวิกฤตภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ บี.กริม พยายามหาแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุดมาโดยตลอด  โดยเริ่มจากการปลูกฝังพนักงานในองค์กรให้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ให้กับอาคารต่างๆ ของสำนักงานใหญ่ของ บี.กริม  รวมถึงการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน

ในส่วนของนวัตกรรม คุณคาโรลีนให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT มาใช้ตอบโจทย์การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงนำมาใช้ในการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของบี.กริม พร้อมจัดรวมนวัตรรมประหยัดพลังงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพแบบครบวงจรภายในอาคาร (Energy-efficient and Healthy Living Solution) ของบริษัทภายในเครือไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการจัดการคุณภาพอากาศ สามารถยับยั้งเชื้อโรค ป้องกันทั้ง PM 2.5 และเชื้อไวรัสไม่ให้ปนเปื้อนกับอากาศภายในอาคาร

คาโรลีน ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าอย่างครบวงจรของบี.กริม โดยริเริ่มโครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดชลบุรีร่วมกับสนามไทยโปโล รวมถึงงการริเริ่มปลูกไม้เศรษฐกิจ 250 ไร่ ในปี 2563   และยังร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-Thailand) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการฟื้นฟูระบบนิเวศของผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ผ่านโครงการ ‘Save the Tiger’  ทำการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หรือ Ranger ที่ช่วยปกป้องทรัพยากรและผืนป่าให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์   รวมถึงการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือโคร่งอย่างจริงจัง โดยการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนและชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับป่าสงวนให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการประกาศเกียรติคุณรางวัลนี้ เป็นการดำเนินงานมีภาคีร่วมกันของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID), กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วยรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับประเทศ-ระดับจังหวัด, นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างระดับประเทศ-ระดับจังหวัด, นักธุรกิจสตรีวัยก้าวหน้าตัวอย่าง, นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง และสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 48 ท่าน โดยรางวัล “สตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ประจำปี 2565” ได้คัดเลือกสตรีนักบริหารที่เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตผสานแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน ลูกค้า ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  สำหรับปี 2565 ยังมีสตรีได้รับรางวัลนี้ อีก 4 ท่าน ได้แก่ สุพัตรา จิราธิวัฒน์, คุณลลนา ศรีคราม, ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ และ พีรดา ปฏิทัศน์

Facebook Comments

Related post