Digiqole ad

คาราบาวกรุ๊ป ติดโผ “หุ้นยั่ง ยืน” ปี 65 สะท้อนความมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืน

 คาราบาวกรุ๊ป ติดโผ “หุ้นยั่ง ยืน” ปี 65   สะท้อนความมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 170 บริษัท จากทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดย คาราบาวกรุ๊ป ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีแรก ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ARGO)

การคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกรอบในมิติด้านเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านแบบสอบถามที่จัดทำขึ้น และทำการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เพื่อประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทที่ผ่านการประเมินเล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมทัังสร้างคุณค่าร่วมในเชิงเศรษฐกิจ

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ติดในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปัจจุบันแนวคิดในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ไม่ได้พิจารณาการให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มองว่าการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความยั่งยืนนั้น คือการสร้างคุณค่าในระยะยาวโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมในวงกว้าง

การได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ป ถือป็นอีกหมุดหมายความสำเร็จที่สำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในการพิจาณาลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน Environment, Social, Governance (ESG) มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนายเสถียร กล่าว

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มาจากการเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวม 12 หมวด เช่น ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม) หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน โดยการประเมินนั้นดำเนินการโดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ สามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนได้ที่ www.setsustainability.com

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คาราบาวกรุ๊ปได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2564 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามเลขใบรับรองเลขที่ TGO CFO FY22-152 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในช่องทางสาธารณะและมีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทวนสอบ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

Facebook Comments

Related post