Digiqole ad

ความถนัดของลูก มักซ่อนอยู่ในความสุขของเขา

 ความถนัดของลูก มักซ่อนอยู่ในความสุขของเขา
Social sharing

Digiqole ad

เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า หลายๆ คนคงเคยได้ยินประโยคนี้กันมานาน โลกในวันข้างหน้าของเด็กหรือของลูกคุณ ความเก่งอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ควรคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่กับคนอื่นให้ได้ ซึ่งทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และช่วงวัยที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ นั่นก็คือ วัยเด็ก เพราะเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้ามีพัฒนาการมากที่สุด การได้เห็นลูกเจริญเติบโตไปตามพัฒนาการที่ควรจะเป็น ถือเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจและให้ความสำคัญพร้อมส่งเสริมไปในทิศทางที่เหมาะสม เสมือนเป็นการวางรากฐานให้ลูกได้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในอนาคต

STAGE Find The Real U ได้เล็งเห็นความสำคัญและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่หรือตัวลูกๆ เอง อาจยังหาไม่เจอ จึงได้จัดงานแนะนำเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ พร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก ว่ามีผลสำคัญอย่างไรในอนาคต

อาจารย์ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา (ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว / นักกิจกรรมบำบัดเด็กกล่าวว่า

พัฒนาการของเด็กช่วงวัย 6 – 13 ปี  เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้นพัฒนาการของร่างกาย สติปัญญา ภาษา เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการก้าวไปอย่างรวดเร็ว

ด้านร่างกาย มีการพัฒนาที่โตขึ้น สูงขึ้น มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3 -3.5 กก./ปี  และมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเจริญเติบโต สหสัมพันธ์ของร่างกายมีการพัฒนาเร็วมากในช่วงนี้

ด้านสติปัญญา วัยนี้พัฒนาการที่สำคัญ คือ เรื่องของ EF ทักษะการคิดเชิงบริหาร เป็นทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีพของเด็ก เด็กที่จะประสบความสำเร็จจะมีทักษะของ EF ที่ดี ช่วงวัยจึงเป็นช่วงที่สำคัญที่เด็กมีการพัฒนา

ด้านสังคม จะมีการเลือกคบเพื่อนวัยเดียวกัน เพศเดียวกัน เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม เข้าใจกฎกติกาต่างๆ ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดีขึ้น

วิธีการสังเกตว่าลูกมีความชอบ ความสามารถและศักยภาพในตัวเองได้อย่างไร

หัวใจสำคัญของการเลี้ยงลูก คือ คุณพ่อคุณแม่ต้องเรียนรู้คู่ไปกับลูกและมีความเข้าใจในตัวของลูกในแบบที่เขาเป็น คอยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะมีส่วนช่วยให้ลูกได้ค้นพบตัวเอง ซึ่งเรื่องศักยภาพไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนอย่างเดียว พรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษของลูกนั้นมีได้หลายทาง โดยคุณพ่อคุณแม่คอยสังเกตว่าชอบอะไร ถนัดด้านไหนและช่วยส่งเสริมให้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ลูกได้ค้นพบตัวเอง

เทคนิคการเลือกกิจกรรมหรือการเลือกกีฬาต่างๆให้เหมาะกับศักยภาพ ควรคำนึงถึงหลักการอย่างไร

การเลือกกิจกรรมหรือกีฬาจากความชอบ ความสนใจ ความถนัดของลูก ทำให้มีแรงจูงใจที่จะทำและทำกิจกรรมนั้นๆ อย่างเต็มใจ ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับวัย เพศ มีการฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีโค้ชคอยดูแล เพื่อให้การทำกิจกรรมนั้นๆ มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์และความปลอดภัยสำหรับตัวเด็ก รวมถึงระยะเวลาการทำกิจกรรมและความหลากหลาย เพราะแต่ละกิจกรรมมีประโยชน์ที่ต่างกัน

ทักษะ EF (Executive Functions) คือ ทักษะการจัดการขั้นสูง เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะจากงานวิจัย EF มีความสัมพันธ์กับการประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนและเชื่อมโยงในความสำเร็จของชีวิตในระยะยาว ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆ และงานวิจัยมากมายพบว่าพัฒนาการด้านเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กับทักษะ EF นี้ โดยการศึกษาจากทีมอาจารย์ ในเด็กของประเทศไทย วัยเรียนช่วง ป.1- ป.4 พบว่ากลุ่มเด็กที่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวดี จะมีทักษะการคิดเชิงบริหาร Working memory ที่ดี ซึ่งทักษะนี้จำเป็นมากๆ เวลาที่เด็กออกกำลังจะมีวางแผนด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งการวางแผนการเคลื่อนไหวเป็นทักษะของสมอง เมื่อการวางแผนการเคลื่อนไหวดีก็จะนำไปสู่การวางแผนด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานเกี่ยวข้องกับ EF ทั้งหมด

ทักษะ EF (Executive Functions) คือ ทักษะการคิดเชิงบริหาร มีทั้งหมด 9 ด้าน โดยแบ่งออกเป็น

ทักษะพื้นฐาน (Basic) ได้แก่

 1. Working Memoryคือ ความจำเพื่อใช้งาน เวลาเจอปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า      ความสามารถนำความจำเหล่านั้นมาใช้อย่างทันที
 2. Inhibitory Controlคือ สามารถควบคุมตัวเองให้ได้ เมื่ออยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น
 3. Shiftingหรือ Cognitive Flexibility คือ ความยืดหยุ่นความคิด  ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในปัจจุบัน

ทักษะสูง (Advance) ได้แก่

 1. Focusหรือ Attention คือ ความสามารถในการใส่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ
 2. Emotional Controlคือ การควบคุมอารมณ์
 3. Self – Monitoring คือการประเมินตนเองเพื่อหาจุดบกพร่องแล้วนำมาแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
 4. Initiatingคือ การริเริ่มทำงานต่างๆ
 5. Planning and Organizingคือ การวางแผน การจัดการชีวิต
 6. Goal – Directed Persistenceคือ การวางเป้าหมายที่ชัดเจน

ซึ่งมีนักวิจัยกล่าวว่า ทักษะ EF นั้น มีความสำคัญมากกว่าทั้ง IQ และ EQ เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตที่ทุกคนต้องมี เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทักษะที่มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อความสำเร็จในชีวิต แต่อย่างไรก็ดีหากเด็กมีทักษะทั้ง 3 อย่างดี ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้มากกว่า

IQ คือ องค์ประกอบด้านกรรมพันธุ์ ถือว่ามีความสำคัญ หาก IQ ไม่ได้ดีมาก แต่หากคุณพ่อคุณแม่ฝึก EF ให้ลูกได้ดี มีความสามารถในการควบคุมตัวเอง การจดจ่อ มุ่งเป้าสู่ความสำเร็จ ลูกจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ข้อแนะนำการเรียนออนไลน์ (มุมของคุณพ่อ คุณแม่ที่ต้องเรียนไปด้วย สอนด้วย สอบด้วย และเด็กที่รู้สึกไม่สนุกกับการเรียน)

 • มีการจดตารางในแต่ละวัน(To-do list) สิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน จะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงและความสำเร็จของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฝึกการวางแผน ควบคุมการจัดการเป็นการฝึก EF เลย
 • ควบคุมเรื่องของเวลา มีการพักเบรกช่วงสั้นๆ เมื่อทำแต่ละขั้นตอนสำเร็จ
 • ช่วงเย็นมีการพักผ่อนออกกำลังกายทำกิจกรรมทางกายทำให้เด็กมีคุณภาพการนอนที่ดี สมาธิในวันถัดไปของเด็กก็จะดีด้วย
 • วางแผนการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็กเคารพกติกาของกันและกัน

 แนวทางการเลี้ยงดู จิตวิทยาที่ผู้ปกครองควรรู้

 • เด็กวัยนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ให้อิสระความคิดและการวางแผน
 • ใช้คำพูดเชิงบวก ช่วยให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
 • มีความอ่อนไหวเรื่องของความสำเร็จและความล้มเหลว
 • คุณพ่อคุณแม่คอยดูแลใส่ใจและให้โอกาสในการวางแผนชีวิตของตัวเอง

หลักโภชนาการของเด็กวัยนี้ เนื่องจากเด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวและการใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความต้องการของพลังงานต้องเพียงพอในแต่ละวัน คือ ประมาณ 1,500 แคลอรี่/วัน ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ใน 6 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่ม ผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ กลุ่มไขมัน และกลุ่มนม มีสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและได้รับพลังงานที่เพียงพอ

ข้อคิดดีๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกช่วงนี้ การส่งเสริมพัฒนาการในเด็กวัยนี้ควรให้ความสำคัญกับทุกด้าน ไม่ใช่การเน้นเรื่องเรียนเพียงอย่างเดียว ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ ด้วย เช่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและพร้อมสนับสนุนในสิ่งที่ลูกสนใจ ให้รู้ถึงศักยภาพของตัวเอง ส่งเสริมความมีตัวตนของตัวเองให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต

สุทัศน์  วงศ์สุขศิริ (กรรมการผู้จัดการ / ผู้ร่วมก่อตั้ง STAGE Find The Real U นักไตรกีฬา /นักวิ่ง Trail และ Ironman หลายสนามทั้งในและต่างประเทศ)

ผมขอพูดในฐานะของคุณพ่อที่มีลูกสาวที่กำลังเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ซึ่งวัยนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆ ที่เด็กกำลังมีความคิดเป็นของตัวเอง มีมุมมองในการมองโลกและการใช้ชีวิตของเขา โดยส่วนตัว ผมให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกโรงเรียน ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการเรียนรู้ในโรงเรียน

พัฒนาการของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญและทุกเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันเป็นสิ่งที่มีค่า จึงไม่ควรปล่อยให้อะไรมาสกัดกั้นพัฒนาการในทุกช่วงเวลาของเด็กๆ ควรปลูกฝังให้ลูกได้ซึมซับตั้งแต่เด็กทั้งด้านความรู้ที่ได้มาจากการเรียนหนังสือ ความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวทำให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนและรู้จักเข้าอกเข้าใจผู้อื่น มากไปกว่านั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงจากการปลูกฝังให้รักและสนุกกับการออกกำลังกาย โดยทั้งหมดนี้จะทำให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพ

การที่จะปลูกฝังให้เขารักการออกกำลังกาย เริ่มต้นควรสร้างสภาพแวดล้อมและกิจกรรมดีๆ ให้ลูกได้เห็นบ่อยๆ เช่น เห็นคุณพ่อคุณแม่ออกกำลังกายที่บ้านเป็นประจำ คุณแม่สนุกกับการทำอาหารสุขภาพ เมื่อลูกเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆ ก็จะเกิดความคุ้นชินและอยากร่วมทำกิจกรรมนี้ไปด้วย

วันนี้ STAGE Find The Real U  เล็งเห็นคุณค่าของการเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็ก จึงได้ให้มีบริหาร  youth wellness program เรามีโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ให้บริการตั้งแต่เด็ก 3 ขวบขึ้นไป มีโรงเรียนสอนเซิร์ฟสเก็ต

มีบุคลากรที่มี certified youth fitness specialist โดยเฉพาะ วันนี้เราต้องการจะเป็นจิ๊กซอว์ส่วนหนึ่งให้กับสังคม          รักสุขภาพและสิ่งสำคัญที่สุดที่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดีๆ ผมพูดถึงการที่ครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาคุณภาพชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ที่ทาง STAGE Find The Real U ต้องการสร้างสรรค์ให้กับทุกๆคน

สุกานดา พิชากรเอกสิทธิ์ (Brand Director STAGE Find The Real U)ขอแนะนำ Youth wellness program ที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะของเด็กให้สมวัย โดยมุ่งเน้นไปที่การดึงความสนุก และรอยยิ้มออกมาให้มากที่สุดเพราะสำหรับตัวตนของเด็ก คือรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความสดใส พร้อมเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆช่วง 6-13 ปี ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. Youth Fitness :โปรแกรมออกกำลังกายเด็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความแข็งแรงหรือส่งเสริมทักษะด้านกีฬาโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรผ่านการรับรองจาก NASM และมีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะ
 2. Golf Fitness for Kids :พัฒนากล้ามเนื้อเพื่อการเล่นกอล์ฟโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรผ่านการรับรองจาก NASM และมีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะ
 3. Sport Lab :ทำความรู้จักร่างกายของตัวเองวิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้วยการทดสอบ Functional Movement Screen เพื่อหาจุดอ่อน และข้อจำกัดในการฝึกหรือเล่นกีฬา  และ 3D running gate analysis การวิเคราะห์ท่าวิ่ง เพื่อค้นหาสัญญาณที่อาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บ ในการฝึกซ้อม เหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะวิ่งเพื่อสุขภาพหรือเพื่อแข่งขัน
 4. Swim School :เรียนรู้การว่ายน้ำที่ถูกต้องอันเป็นทักษะพื้นฐาน โดยโรงเรียนสอนว่ายน้ำ BlueFin Swim Team ที่ได้มาตราฐานของ AUSTSWIM หลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย   ฝึกฝนว่ายน้ำตั้งแต่พื้นฐานที่ถูกต้อง รวมไปถึงเทคนิคการว่ายน้ำในระดับการแข่งขัน
 5. Classes for Kids (Trampoline, Popping, HipHop, Dancing) :โดยโรงเรียนสอนเต้น  Moves by bellchinadoll  ที่ได้มาตรฐาน academy จากประเทศออสเตรเลีย มีสอนตั้งแต่ basic movement, jazz moves, ballet รวมทั้งถูกใจสายแดนซ์ด้วยคลาสเต้นตามความถนัด ซึ่งกิจกรรมTrampoline class มีทั้ง private และ group ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากเด็กๆทั้งช่วงเวลาปกติและ online ในช่วงเรียนออนไลน์ของเด็ก
 6. Fun Game in Group :ฐานเกมผสมการออกกำลังกาย เด็กๆสามารถสั่งอุปกรณ์และเล่นสนุกผ่าน VDO online กับครอบครัวได้ หรือจะมาเล่นกับพี่ๆ instructor ที่ STAGE ทั้งแบบ private หรือ group
 7. Sub Board Group Experience :สร้างความแข็งแรงหรือส่งเสริมทักษะด้านกีฬา เรียนรู้การเล่น Sub Board โดยหลักสูตรผ่านการรับรองจาก NASM และมีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะ
 8. Surfskate : ท้าทายความสามารถด้วยการเล่น Surfskate ในสนาม SS Park BKK หนึ่งในservice ที่ให้บริการสมาชิกฟรีโดยการจองช่วงเวลา หรือปิดแบบ private เพื่องานสังสรรค์ มีทีมdbm ดูแลการฝึกสอน และแบรนด์ระดับสากลอย่าง Miller division  พันธมิตรที่ให้เกียรติเปิด official shop ในสนามของเรา Welcome on board Thailand ดูแลการสอนพร้อมอุปกรณ์ทั้งที่ STAGE และแคมป์นอกสถานที่
 9. Training for Surfers :สร้างความแข็งแรงหรือส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ฝึกฝนการเล่นเซิร์ฟก่อนออกทะเล โดยหลักสูตรผ่านการรับรองจาก NASM และมีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะ
 10. Arts (Painting, Drawing, Crafting, Cooking) :สร้างศิลปินตัวน้อยด้วยงานศิลปะหลากหลายรูปแบบโดย Pumpkin Art Town เมืองฟักทอง พื้นที่โรงเรียนศิลปะสำหรับทุกคนในครอบครัวทั้งงาน craft ศิลปะ อาหาร ขนม และโรงแรมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศท่องเที่ยวเรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติสำหรับทุกคน สมกับ

คอนเซ็ปท์ craft your happiness

นอกจากนี้ยังมี sport coach ที่ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเล่นกีฬาที่ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายพร้อมเรียนรู้เทคนิคว่ายน้ำกับ 2 swim master coach krasoon, coach smart ที่จะช่วยให้เด็กๆ มีทั้ง Motivation และ Inspiration ในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน

ชนกวนันท์ รักชีพ – นางแบบ นักแสดง พิธีกร และเจ้าของธุรกิจขนม เครื่องสำอางออนไลน์ แชร์ประสบการณ์การดูแลลูก

“ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและให้เวลากับลูกให้มากที่สุด โดยใช้วิธีการให้ลูกๆ ได้ลองทำกิจกรรมต่างๆ ปล่อยให้เขาเรียนรู้และรับผิดชอบการมีวินัย เน้นการเลือกสถานที่ โค้ชหรือเทรนเนอร์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนด้านการออกกำลังกาย การเสริมทักษะ เพื่อลดอาการบาดเจ็บ และดูแลด้านความคิด mindset ปล่อยให้ลูกได้เจอบทเรียนด้วยตัวเอง ผิดหวังเป็น โดยในช่วงโควิดมีการปรับตัวในการเรียนไม่มากเพราะเป็นโรงเรียนทางเลือก ลูกๆ สามารถหาวิธีการเรียนที่สนุก รวมถึงยังทำกิจกรรมภายในบ้านร่วมกันได้และมีการออกกำลังกายด้วยกันกับลูก มีเคล็ดลับว่า การเลี้ยงลูกในปัจจุบันนี้อย่าได้กลัว ให้สวมบทผู้ประคองโดยปล่อยให้เขาเลือกสิ่งที่ชอบ หาสิ่งแวดล้อมดีๆ และเลือกสถานที่ๆ ปลอดภัยเวลาทำกิจกรรมต่างๆ

Facebook Comments


Social sharing

Related post