Digiqole ad

ความก้าวหน้า “โครงการอาสาจุฬาภรณ์” ปี 2567 มุ่งสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

 ความก้าวหน้า “โครงการอาสาจุฬาภรณ์” ปี 2567  มุ่งสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดงานแถลงข่าวความก้าวหน้า โครงการอาสาจุฬาภรณ์ซึ่งเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน พร้อมผู้นำชุมชนและผู้ที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และประธานโครงการอาสาจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน หัวหน้าโครงการวิจัยชุมชนอาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกันรายงานความก้าวหน้าและเสนอมุมมองการพัฒนาสุขภาพในชุมชน ของโครงการฯ

ในงานมีการเสวนา เมืองสุขภาพดีสร้างได้โดย นายแพทย์กมล พรมลังกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง จ.น่าน ตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และการเสวนา แนวทางการบูรณาการสหสาขาเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบอาสาจุฬาภรณ์ โดย ดร.สีใส ยี่สุนแสง รองผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นายดุสิต ศรีโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลอองดาว ทองนาค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ แช่มช้อย

ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาสาจุฬาภรณ์ รวม 51 ราย และจัดกิจกรรมพัฒนาอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมศิลปะคลายเครียด และกิจกรรมโยคะชุมชน โดยตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์ด้วย

โครงการอาสาจุฬาภรณ์  ดำเนินงานภายใต้พระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคน ได้รับการบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและไม่เหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจฬาภรณ์ ได้ดำเนินการโครงการอาสาจุฬาภรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างต้นแบบของชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักการ สร้างคน สร้างเครื่องมือ และสร้างระบบ เพื่อรองรับการบริการชุมชน ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี บูรณาการไปพร้อมกับการวิจัยชุมชน นับเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาชุมชนจากฐานรากและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพของชุมชนให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนเมืองโดยรอบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และชุมชนชนบท ที่อ.บ้านหลวง จ.น่าน ในโครงการมีเครือข่ายอาสาจุฬาภรณ์ จำนวน 363 คน มีการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านสุขภาพทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การให้บริการด้านสุขภาพ การวิจัยชุมชนโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมกับบูรณาการการเรียนการสอนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าถึงและรับทราบปัญหาของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบทมากยิ่งขึ้น

โครงการอาสาจุฬาภรณ์ มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในการดูแลสุขภาพชุมชนให้กับอาสาจุฬาภรณ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ทักษะการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล พัฒนาความสามารถในเป็นผู้นำชุมชนในแต่ละด้าน ตามดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต ทั้งทางกาย จิตใจ สัมพันธภาพ และสภาพแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ จนถึงปัจจุบัน นับว่ามีความก้าวหน้าและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี นับเป็นโครงการที่มีการบูรณาการสหสาขา สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

Facebook Comments


Social sharing

Related post