Digiqole ad

“คลัง” เผย การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 – 31 ม.ค.67

 “คลัง” เผย การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 – 31 ม.ค.67
Social sharing

Digiqole ad

กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 คณะกรรมการฯ พิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยของนิติบุคคลต่างประเทศ และได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย

รอบอนุญาตที่ 2/2566 (ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 มกราคม 2567) จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ประกอบด้วย
1. บริษัท YOMA Strategic Holdings Limited (YSH)
2. กระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Ministry of Finance of the Lao People’s Democratic Republic: MOFL) และ
3. บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (EDL-Generation Public Company: EDL-Gen)
ทั้งนี้ นิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีเงื่อนไขการใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

การอนุญาตดังกล่าว กระทรวงการคลังได้สงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาต มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยจะพิจารณาผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ของไทยในภาพรวม อาทิ
1) ด้านเสถียรภาพของตลาดการเงินในประเทศ
2) ด้านผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย
3) ด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศมีตราสารหนี้ที่มีคุณภาพให้ลงทุน
4) ด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท

Facebook Comments


Social sharing

Related post