Digiqole ad

“คลัง” อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 – 31 พ.ค. 2567

 “คลัง” อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 – 31 พ.ค. 2567
Social sharing
Digiqole ad

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบอนุญาตที่ 3/2566 (ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (Xayaburi Power Company Limited: XPCL)

ทั้งนี้ XPCL ได้รับอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยมีเงื่อนไขการใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

การอนุญาตดังกล่าวกระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาต มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

อนึ่งในการพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศรายใดออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยจะพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ของไทยในภาพรวมประกอบการพิจารณา ซึ่งปัจจัยผลกระทบดังกล่าวประกอบด้วย
1) ด้านเสถียรภาพของตลาดการเงินในประเทศ
2) ด้านผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย
3) ด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศมีตราสารหนี้ที่มีคุณภาพให้ลงทุน และ
4) ด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท

Facebook Comments

Related post