Digiqole ad

ครูโอ๊ะ ผนึกกำลัง กศน. เปิดงาน “วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2565” เทิดพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพฯ

 ครูโอ๊ะ ผนึกกำลัง กศน. เปิดงาน “วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2565” เทิดพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพฯ
Social sharing
Digiqole ad

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ร่วมในพิธี และมี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูงของ สำนักงาน กศน. ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของท่านเลขาธิการ กศน. จะเห็นได้ว่า การอ่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย จึงจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายส่งเสริมการอ่าน
เพื่อให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ตามพระราชดำริและพระปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ครูโอ๊ะได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้จัดงานที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดีเด่นในแต่ละภาค ทั้ง 5 ภาค ตลอดจนการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เพื่อค้นหาผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน ทั้ง 3 ระดับ จากทั้ง 18 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด

“ขอขอบคุณ ผู้บริหารสำนักงาน กศน. ผู้บริหารสถาบัน กศน.ภาค ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ทุกจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดและกศน.อำเภอทุกแห่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม และขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ถ่ายทำรายการ ตลอดจนสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เจ้าของโครงการ ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นจนสำเร็จ

เรามารวมหัวใจสนองงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาในทุกมิติโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ และเป็นวันที่ชาว กศน.ตระหนักกันว่าเป็นวันรักการอ่าน แต่เราต้องทำให้การรักการอ่านไม่ได้มีแค่เพียงวันเดียว ต้องทำให้ทุกวันเป็นวันรักการอ่านให้ได้ เพราะว่าการอ่าน คือ การศึกษา คือการหล่อหลอมที่จะทำให้คนทุกคนได้รับการพัฒนา ไม่ว่าจะอ่านในรูปแบบใดก็ตาม อ่านจากหนังสือ อ่านจากโซเชียลมีเดีย แต่การอ่านที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมครอบครัว และพวกเราทุกคน คือการอ่านอย่างมีสติ การอ่านด้วยความรู้และความเข้าใจว่า เมื่อเราอ่านแล้วเราจะคิดวิเคราะห์ตรึกตรองจากการอ่านได้อย่างไร ว่าสิ่งที่เราอ่านสมควรที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือสมควรที่จะเผยแพร่ต่อ หรือสมควรที่จะไม่เผยแพร่ต่อ ซึ่งหมายความว่าเราคงได้อยู่ในโลกปัจจุบันถ้าเรามองจาก Social Media เราตื่นขึ้นมาบางคนโทรศัพท์ไว้ใต้หมอน และบางคนโทรศัพท์ถือเป็นปัจจัย 5 ของชีวิตอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา แต่สิ่งที่เราใกล้ชิดนั้นต้องใช้ปัญญาที่เราได้จากการเรียนรู้ได้จากการมีชีวิต ไปพินิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา

ทั้งนี้ที่ขาดไม่ได้เลย ขอบคุณลูกๆนักศึกษา และผู้เรียน กศน.ทุกคน ที่ตั้งใจมาเรียนกับ กศน. คิดดี ทำดี เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม เช่นในมิติ บวร บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บ้าน ศาสนาทุกศาสนา และโรงเรียน สถานศึกษา กศน. ครูโอ๊ะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย กศน. WOW (6G) ของครูโอ๊ะ ซึ่งเกิดจากทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อน นำสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ขอให้ทุกท่านจงภูมิใจและรักษาความดีนี้ไว้ เพื่อจะได้นำประสบการณ์และความรู้ ที่ได้จากการทำงานและการอ่านไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

Facebook Comments

Related post