Digiqole ad

“ครอบครัวปศุสัตว์ไทรงาม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

 “ครอบครัวปศุสัตว์ไทรงาม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
Social sharing
Digiqole ad

“ครอบครัวปศุสัตว์ไทรงาม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายไพฑูรย์ บุญยะนันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ นายสุพรรณ ไทยแท้ ปศุสัตว์อำเภอไทรงาม นายพีรวัวัตถ์ ทองใบ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกำแพงเพชร นายศราวุฒิ ขวัญเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวมัทนา เขียนป้อม นายนิรันดร์ ทองนา นางสาวถวดี เขม้นเขตการณ์ พนักงานจ้างเหมา ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอไทรงาม ครั้งที่ 1/2566

สืบเนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีรายละเอียดดังนี้

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
2.ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ การผลิตแพะเชิงพาณิชย์
3.ปรับระบบการเลี้ยงแพะให้เข้าสู่ GFM
4.ลดต้นทุนการเลี้ยงแพะโดยใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพสูง

การอบรมครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เกษตรกรเลี้ยงแพะ/แกะ จำนวน 130 ท่าน เริ่มตั้งแต่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่อบรมจากวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพผลิตแพะ การตลาด 2 ท่าน คือ ดร.นิธิศ จิตนิยม และคุณธนพล บุญพิทักษ์

โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการดังนี้

– นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
– กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

 

Facebook Comments

Related post