Digiqole ad

ครม.ไฟเขียว ปรับโครงสร้างหนี้ 4 แบงก์รัฐ ให้สมาชิก กฟก. 50,621 ราย มูลหนี้รวมกว่า 9.2 พันล้าน

 ครม.ไฟเขียว ปรับโครงสร้างหนี้ 4 แบงก์รัฐ ให้สมาชิก กฟก. 50,621 ราย มูลหนี้รวมกว่า 9.2 พันล้าน

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เปิดเผยว่า วันนี้ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธ.ก.ส. , ธ.ออมสิน , ธ.อาคารสงเคราะห์ และ SME BANK จำนวน 50,621 ราย เป็นหนี้เงินต้น 9,282,916,882 บาท ดอกเบี้ย 6,813,533,352 บาท โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างหนี้ ตามแนวทางที่ 2 คือ การปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ โดยเกษตรกรรับภาระเงินต้นร้อยละ 50 พักชำระเงินต้น ร้อยละ 50 และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ เมื่อชำระเสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับการยกเว้นเงินต้นและดอกเบี้ยในส่วนที่พักไว้ทั้งหมด ทั้งนี้การชดเชยดอกเบี้ยให้เป็นไปตามมติ ครม.เห็นสมควร ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2565 – 2568) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพตามกฎหมายว่าด้วย กฟก. และ ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยต้องจัดทำแบบ ผค.1/4

Advertisement

สำหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 50,621 ราย ได้แก่ ลูกหนี้ ธ.ก.ส. จำนวน 47,973 ราย หนี้เงินต้น 8,520,412,224 บาท ดอกเบี้ย 5,772,253,284 บาท ลูกหนี้ธนาคารออมสิน จำนวน 552 ราย หนี้เงินต้น 162,376,798 บาท ลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 2,008 ราย หนี้เงินต้น 306,414,174 บาท และลูกหนี้ SME BANK จำนวน 88 ราย หนี้เงินต้น 293,722,686 บาท ดอกเบี้ย 389,246,206 บาท

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ต้องขอขอบคุณรัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะประธานกรรมการ กฟก. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ กฟก. นายไชยยศ จิรเมธากร เลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ คณะกรรมการจัดการหนี้ ผู้แทนเกษตรกรทั้ง 4 ภูมิภาค องค์กรเกษตรกรทุกกลุ่มที่ช่วยผลักดันให้โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. นับเป็นภารกิจที่ กฟก. ได้รับมอบหมายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิกทั่วประเทศซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล รักษาที่ดินทำกิน เกษตรกรได้พักฟื้นเรื่องหนี้ ฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post