Digiqole ad

ครบรอบ 26 ปี สถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ผนึกกำลังพันธมิตรเร่งบำบัดน้ำเสีย

 ครบรอบ 26 ปี สถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ผนึกกำลังพันธมิตรเร่งบำบัดน้ำเสีย
Social sharing
Digiqole ad

นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) ได้กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย ครบรอบ 26 ปี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสียเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538 มีภารกิจในการ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน ให้กับ องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย โดยองค์การจัดการน้ำเสียได้พัฒนาองค์กรให้ตอบสนอง ความต้องการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมและรวมถึงการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขน้ำเสีย ได้แก่

 

– การลงนามในบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเสียในภาคตะวันออกระหว่าง องค์การจัดการน้ำเสีย กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการร่วมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในด้านอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
– การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ และองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของกรมราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและมีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
– การพัฒนารูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินสำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โครงการ โดยการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ที่รวมระบบบำบัดน้ำเสียกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับไว้ด้วยกัน โดยออกแบบให้ส่วนการบำบัดน้ำเสียจะอยู่ใต้ดินและส่วนพื้นที่บนดินจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่นและสันทนาการต่างๆ
– การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันลดความสกปรกจากบ้านเรือน โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนต่างๆ เช่น การประกอบ การติดตั้งและดูแลรักษา ถังดักไขมันอย่างถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ต่างๆ

นายชีระ วงศบูรณะ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์โรคโควิด-19 องค์การจัดการน้ำเสียได้งดกิจกรรมในวันสถาปนาครบรอบ 26ปี เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 โดยองค์การจัดการน้ำเสียได้ร่วมกับหน่วยงานในต่างๆในการสนับสนุน สิ่งของ ที่มีความจำเป็นให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Facebook Comments

Related post