Digiqole ad

ครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

 ครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

แผนกโรงงานไพ่ รัฐวิสาหกิจสังกัดกรมสรรพสามิต เริ่มจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 ภายใต้กองโรงงานฝิ่น

Advertisement
(กรมสรรพสามิตปัจจุบัน) ตั้งเป็นแผนกการหนึ่งในการทำไพ่ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482

ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงได้ตราพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 ขึ้น จากนั้นในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต โดยยุบกองโรงงานเป็นแผนกโรงงานไพ่ และให้ดำเนินกิจการผลิตไพ่ภายใต้การกำกับดูแลของกองการสามิต กรมสรรพสามิต จนถึงปี พ.ศ. 2534 กระทรวงการคลังจึงยกฐานะจากส่วนราชการ มาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยมีภารกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายไพ่ การให้บริการสิ่งพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ เป็น “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ” โดยในโครงการฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการจัดหาและติดตั้งระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ด้านความปลอดภัยขั้นสูง (High Security Printing) โครงการก่อสร้างฯ จะก่อสร้างในพื้นที่ของกรมสรรพสามิต เป็นการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และการติดตั้งระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ด้านความปลอดภัยขั้นสูง

สำหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง นอกจากเพื่อลดการปลอมแปลง และเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีในการป้องกันระดับสูง เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่โรงงานไพ่มีแนวโน้มในการสร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนตอบสนองการเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง หรือ Security Printing อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่รูปแบบดิจิตอลโซลูชั่นในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต

ดังนั้น โรงงานไพ่จึงให้ความสำคัญในการเข้าสู่การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยียุคสมัย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาในก้าวต่อไป  โดยมีแผนรองรับการปรับตัวที่ชัดเจนเพื่อที่จะก้าวไปสู่การบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ จึงเป็นการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโรงงานไพ่ในรอบ 82 ปี

นอกจากการปฎิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ แล้ว โรงงานไพ่ยังตอบแทนสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการจัดโครงการไปแล้วถึง 3 โครงการได้แก่

โครงการ “สติ๊กเกอร์แทนความห่วงใย โรงงานไพ่เพื่อสังคม” เพื่อต้องการให้โรงพยาบาล ได้มีสติ๊กเกอร์สำหรับใช้เป็นเชิงสัญลักษณ์ แสดงว่าผ่านการตรวจคัดกรองความเสี่ยงใช้ในหน่วยงาน และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ลงพื้นที่นำสติ๊กเกอร์สำหรับติดเสื้อที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ จำนวน 140 เล่ม (เล่มละ 3,600 ดวง) เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองความเสี่ยงบริจาคให้กับโรงพยาบาล 6 แห่ง

ต่อด้วยโครงการ “โรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด”  จัดทำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หรือสิ่งของอื่นๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโรงงานไพ่ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย จำนวน 1,020 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 108 แกลลอน และขวดเปล่าใส่แอลกอฮอล์ จำนวน 150 ขวด ไปมอบให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 แห่ง และจังหวัดน่าน จำนวน 4 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “สิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม” เพื่อให้พนักงานโรงงานไพ่เกิดความตระหนักในการมีจิตอาสาด้วยการผลิตสิ่งพิมพ์และมอบเป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคม และเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างองค์กร กับโรงเรียนและชุมชน ด้วยการลงพื้นที่นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 500 เล่ม และนมกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ไปมอบให้โรงเรียน และชุมชนจำนวน 3 แห่ง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต อันเป็นวันครบรอบ 82 ปี ได้มีการจัดพิธีวันสถาปนาขึ้น ณ บริเวณหน้าศาลพระธนบดีเศรษฐี โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในเวลา 8 โมงเช้า โดยมีพิธีสักการะ ศาลพระธนบดีเศรษฐี ศาลพระพรหม และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์พรหมน้ำพระพุทธมนต์ เสริมความสิริมงคล กับการก้าวสู่ปีที่ 83 ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในรูปแบบ นิวนอร์มัล (New Normal) ในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผู้บริหารทุกท่าน และพนักงานทุกคน สวมใส่แมสก์ และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/gLtAj

Related post