Digiqole ad

คนไทยกับวัคซีนโควิด-19

 คนไทยกับวัคซีนโควิด-19

จากกรณีที่ไทยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ โดยวัคซีนล็อตแรกคือแอสตราเซเนกาจากสหราชอาณาจักร วัคซีนจากซิโนแวคจากจีน และจะมีการผลิตวัคซีนภายในประเทศโดยบริษัทสยามไบโอ ไซเอนซ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวัคซีนของไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,570 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-29

Advertisement
มกราคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

         1.  ประชาชนรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ใดบ้าง

อันดับ 1 ไฟเซอร์ไบโอเอ็นเท็ค (Pfyzer- BioNTech) 64.27%
อันดับ 2 อ๊อกฟอร์ดแอสตราเซเนกา (Oxford-Astrazeneca)             52.55%
อันดับ 3 ซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovec- Biotech) 51.66%
อันดับ 4 จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson&Johnson)     35.10%
อันดับ 5 โมเดอร์นา (Moderna) 28.28%

     

2.  ประชาชนมีความกังวลเรื่องใดบ้างในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย

อันดับ 1 ผลข้างเคียงของวัคซีน       82.71%
อันดับ 2 ประสิทธิภาพของวัคซีน 71.96%
อันดับ 3 ความเพียงพอของวัคซีนสำหรับประชาชนทุกคน       54.67%
อันดับ 4 ราคาต่อเข็มของวัคซีนกรณีที่ประชาชนต้องจ่าย 44.17%
อันดับ 5 ยี่ห้อของวัคซีนที่ไทยสั่งซื้อ 38.60%

3.  ประชาชนต้องการจะฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ 

อันดับ 1 ต้องการฉีด แต่ขอรอดูผลข้างเคียงก่อน            65.99%
อันดับ 2 ต้องการฉีด และพร้อมฉีดได้เลย       20.70%
อันดับ 3 ไม่ต้องการฉีด 13.31%

4.  ประชาชนเชื่อมั่นว่าวัคซีนจะป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น               63.88%
อันดับ 2 ไม่เชื่อมั่น   19.30%
อันดับ 3 เชื่อมั่น 16.82%

5.  เมื่อมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยแล้ว การดูแลสุขภาพของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

อันดับ 1 ดูแลเหมือนเดิม 60.83%
อันดับ 2 ดูแลมากขึ้น           35.54%
อันดับ 3 ดูแลน้อยลง       3.63%

*หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

                                            

สรุปผลการสำรวจ : คนไทยกับวัคซีนโควิด-19

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “คนไทยกับวัคซีนโควิด-19” จำนวน 1,570 คนสำรวจวันที่ 22 – 29 มกราคม 2564 พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนรู้จักวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเท็ค (Pfyzer- BioNTech) มากที่สุดร้อยละ 64.27 รองลงมาคืออ๊อกฟอร์ด-แอสตราเซเนกา (Oxford-Astrazeneca) ร้อยละ 52.55 สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือผลข้างเคียงของวัคซีนร้อยละ 82.71 โดยต้องการจะฉีดวัคซีนแต่ขอดูผลข้างเคียงก่อนร้อยละ 65.99                  ทั้งนี้ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะป้องกันโควิด-19 ได้ ร้อยละ 63.88 และหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะยังดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนช่วงที่ผ่านมา ร้อยละ 60.83

เรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายตั้งคำถามต่อการบริหารงานของรัฐบาลเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานของหลายประเทศต่างมีความคืบหน้าอย่างมากในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนความแตกต่างที่เห็นได้ชัดทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจทั้งในเรื่องยี่ห้อวัคซีนประสิทธิภาพผลข้างเคียงกระบวนการจัดซื้อความล่าช้าราคาและความโปร่งใสนับว่าเรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลอย่างยิ่งในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

จากผลสำรวจในเรื่อง “คนไทยกับวัคซีนโควิด-19” บ่งชี้ได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ทั้งในด้านของประสิทธิภาพ ราคา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังจากการได้รับวัคซีน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชนในด้านความปลอดภัยของวัคซีน โดยสะท้อนจากผลสำรวจ   ที่พบว่า ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนมากถึงร้อยละ 82.71 ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางภาครัฐ    ที่ต้องดำเนินการเร่งชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบริษัท

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพแต่ประชาชนยังคงต้องมีการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเชื้อโควิด-19 จะยังไม่ได้หายไปในระยะเวลาอันสั้นนี้การฉีดวัคซีนมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างอีกทั้งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อลงดังนั้นการป้องกันตนเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยล้างมืออย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป

.ดร.วิทวัส รัตนถาวร 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Advertisement
Facebook Comments

Related post