Digiqole ad

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ก่อตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีแห่งแรกในโลกที่อยู่นอกสาธารณรัฐเกาหลี

 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ก่อตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีแห่งแรกในโลกที่อยู่นอกสาธารณรัฐเกาหลี
Social sharing
Digiqole ad

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมลงนามใน  “ข้อตกลงและแผนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย”กับ Mr. KIM Young Jin  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand, KEC) ให้ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย”  ขึ้น ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีแห่งแรกในโลกที่อยู่นอกสาธารณรัฐเกาหลี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา  ทั้งความรู้เชิงวิชาการและทักษะการสอน   ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยผ่านการจัดกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ เนื่องจากผลการสำรวจของ Korean Education Center in Thailand  พบว่า  ในประเทศไทยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สนใจศึกษาภาษาเกาหลีเป็นจำนวนมาก   เมื่อผนวกกับความเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังนั้น Korean Education Center in Thailand จึงมีความเห็นพ้องกับ Korean Education Center (สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโซล)  ให้ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย” ขึ้น  ซึ่งคณะอักษรศาสตร์พร้อมจะเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ   รวมทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

Facebook Comments

Related post