Digiqole ad

คณะสื่อสาร มทร.พระนคร ผนึกพลังนายอำเภอน้ำหนาว ประยุกต์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพัฒนาชุมชน

 คณะสื่อสาร มทร.พระนคร ผนึกพลังนายอำเภอน้ำหนาว ประยุกต์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพัฒนาชุมชน
Social sharing
Digiqole ad

ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การประยุกต์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน  กับ นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีนายณรงค์ กลัยบุตร ปลัดอำเภอน้ำหนาว ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดสมรรถนะของชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP  เครือข่าย OTOP  และกลุ่มประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจ การจัดการการตลาด การสื่อสารการตลาด การจัดการองค์ความรู้ชุมชน การขยายโอกาสด้านการตลาดของชุมชน และผลิตภัณฑ์ของจังหวัด  รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศมาดำเนินการต่อยอดพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post