Digiqole ad

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
Social sharing
Digiqole ad

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีจัดในชั้นเรียน มีการเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะสาขาที่เป็นวิชาชีพ มีการศึกษาภาคปฏิบัติครอบคลุม ทั้งการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงโดยฝึกกับสถานการณ์จำลองจนมีความชำนาญ แล้วจึงเริ่มการศึกษาภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลและการปฏิบัติในชุมชน โดยการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ จะมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เป็นผู้สอน กำกับ ประเมินผล แนะนำ ให้นักศึกษามีความมั่นใจและสามารถให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนในการจัดการเรียนการสอนแบบ Inter Professional Education และมีจุดเด่นของหลักสูตรในการสร้างพยาบาลให้เป็นผู้ประกอบการ มีความเป็นเลิศทางวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง เพื่อเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสุขภาพระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2565 รับสมัครรอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (Portfolio) จำนวน 60 คน ระยะเวลาการรับสมัคร วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
  2. มีสัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรง
  3. ความสูงไม่น้อยกว่า 150เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า50
  5. ความสามารถภาษาอังกฤษระดับดีมากคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ 50 ขึ้นไป (กรณีมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้สนใจสมัครที่ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2576-6700 ต่อ 8222 (ในวันและเวลาราชการ) ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/nurse.pccms

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะสืบทอดพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 90 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม

 

Facebook Comments

Related post