Digiqole ad

คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

 คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
Social sharing
Digiqole ad

คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยคณะภริยาคู่สมรสคณะรัฐมนตรี เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และได้มอบเงินบริจาค 171,050 บาท พร้อมข้าวสาร 2,000 กิโลกรัม ให้แก่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมอบเครื่องซักผ้า 6 เครื่อง ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวว่า คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมอบเงินบริจาคพร้อมสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ด้วยตระหนักว่า ถ้าทุกคนรู้จักแบ่งปันด้วยความปรารถนาดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การแบ่งปันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมด้วยการทำสิ่งที่ดีด้วยวิธีการง่าย ๆ ทั้งยังสร้างโอกาสสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และก่อให้เกิดความสุขใจที่ได้แบ่งปันและทำให้ผู้รับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ถือเป็นมิติทางสังคมที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่มุ่งแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และปกป้อง คุ้มครอง ดูแลสงเคราะห์ พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทำให้ทราบว่ายังมีอีกหลายกลุ่มคนที่อาจยังถูกมองข้าม วันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มอบสิ่งดีๆ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพให้เด็กๆ รับโอกาสในการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง อันเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เสมอภาค และให้สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น

Facebook Comments

Related post