Digiqole ad

คณะผู้บริหาร Digital Jumpstart รุ่น 1 ศึกษาดูงาน EEC Automation Park

 คณะผู้บริหาร Digital Jumpstart รุ่น 1 ศึกษาดูงาน EEC Automation Park
Social sharing
Digiqole ad

คณะผู้บริหาร Digital Jumpstart รุ่น 1 ศึกษาดูงาน EEC Automation Park

ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ depa พร้อมด้วย นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ depa นำคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่1จำนวน55 คน อาทิ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ ดร.จอมพล ทองแป้น รศ.นพ.ไชยวัฒน์ช่วยชูสกุล นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม นายทวีศักดิ์ หินอ่อน  นายพจน์ รงศ์นพรัตน์  เรือโทภูวิภพ ทองท่าฉาง  พญ.มัลลิกา ชวนเสงี่ยม ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์  สพญ.อังคนางค์  ชากีร่า บำรุงสรณ์ นายฉัตรชัย  ลิ้มสังคมเลิศ นางสาวจารุวรรณ ภูวจรูญกุล นายจักรทอง ตั้งจิตรเจริญ นายศรุต อุดมการณ์ เป็นต้น ศึกษาดูงาน เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร

ดยมี นายยุทธศักดิ์ พรมแดง วิศวกรพัฒนาธุรกิจ ออโตเมชั่นพาร์ค ให้การต้อนรับ และบรรยายในหัวข้อ “Data Center กับการส่งเสริมเศรษฐกิจ EEC  EEC Automation Park บางแสน จ. ชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ EEC Automation Park เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชัและหุ่นยนต์ ตั้งอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เพื่อเสริมสร้างทักษะ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 เป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs)

 

 

Facebook Comments

Related post