Digiqole ad

คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัด “ปฐมนิเทศออนไลน์” นศ.จีน ปีการศึกษา 2564 เน้นความพร้อมมาตรฐานทุกด้าน

 คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัด “ปฐมนิเทศออนไลน์” นศ.จีน ปีการศึกษา 2564 เน้นความพร้อมมาตรฐานทุกด้าน
Social sharing
Digiqole ad

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ให้กับนักศึกษาจีนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์” โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาจีนผ่านคลิปวีดิโอในกิจกรรมดังกล่าว

ในการนี้ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ Prof. Lin xu,ดร.จุธาทิพย์ ทั่วจบ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มาร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาจีนของคณะนิเทศศาสตร์ และแนะนำความพร้อมของหลักสูตรที่ผ่านการรับรองการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ความพร้อมของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ เตรียมไว้สำหรับนักศึกษาด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจีนทุกระดับ ทั้งนี้ Ms.CHENG WEI นักศึกษาจีนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาจีนในกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะนิเทศศาสตร์ได้นำผลงานของนักศึกษาจีนจากกิจกรรมการเรียนการสอนมาเปิดให้นักศึกษาได้ชมผ่านระบบออนไลน์ด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ BTU Channel ม.กรุงเทพธนบุรี

 

Facebook Comments

Related post