Digiqole ad

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการ “ทำดี มีคนรู้” ให้กับ “ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ”

 คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการ “ทำดี มีคนรู้” ให้กับ “ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ”
Social sharing
Digiqole ad

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมคณะ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการ “ทำดี มีคนรู้” ให้กับ “ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ” ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยนายพีระศักดิ์ ระบุถึงการมอบโล่ “ทำดี มีคนรู้” ให้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกับผู้ทำความดี เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ทำความดีได้สืบสานการทำความดี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการเป็นบุคคลต้นแบบในการทำความดีต่อสังคมและประเทศ

ซึ่งวุฒิสภา โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เป็นบุคคลที่พร้อมเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา โดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทน มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ที่สำคัญ อาทิ การผลักดันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและรักษาประโยชน์สาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โดยการดำเนินโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด เยาวชนช่อสะอาด และลูกเสือช่อสะอาด ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนในชุมชนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทั้งปวง ตลอดจนการมอบรางวัลช่อสะอาด สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และปลูกจิตสำนึกให้เกิดค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ” เป็นบุคคลที่ทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Facebook Comments

Related post