Digiqole ad

ขอแสดงความยินดี  ศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร คว้า 4  รางวัล Top Of Gold  11 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

 ขอแสดงความยินดี  ศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร คว้า 4  รางวัล Top Of Gold  11 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
Social sharing

Digiqole ad

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่          28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร สามารถ คว้ารางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง Top Of Gold คะแนนรวมสูงสุด รวม 4 รางวัล  จากการแข่งขัน ได้แก่ กิจกรรมที่ 4.2 การตอบปัญหาท่องเที่ยว นายพงศธร รัตนพันธ์ นายธนธร โสสุวรรณเวทย์ กิจกรรมที่ 4.3 การนำเสนอรายการนำเที่ยว น.ส.บุญยานุช สังฆรัตน์ น.ส.อักษรภัค หาญรักษ์  กิจกรรมที่ 5.2 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม นายกษิตริน สุขถาวร น.ส.ภัณฑิรา เกิดรัมย์  และ กิจกรรมที่ 5.3 การปูเตียงประกอบลีลา นายฐาปกรณ์ รัตนกุล น.ส.กนกนุช ชูสังข์

นอกจากนี้ยังคว้า รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 11 เหรียญ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1.5 การโต้วาทีภาษาอังกฤษ นายศุภกร สวัสดิ์เยาวขันธ์ น.ส.ณัฐริยา สาระวงค์ นายอภิวัฒน์ อารัศมี   กิจกรรมที่ 2.2 การร้องเพลงภาษาจีน  น.ส.ณัฐพร ลีลาพรรณวุฒิ  และ น.ส.สุธาวดี เขียวน้อย   กิจกรรมที่ 3.3 การอ่านออกเสียงภาษาไทย น.ส.พุทธธิดา อินทร์ช่วย  กิจกรรมที่ 3.5 การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง น.ส.เจนจิรา จินตรักษ์ กิจกรรมที่ 4.2 การตอบปัญหาท่องเที่ยว นายพงศธร รัตนพันธ์ นายธนธร โสสุวรรณเวทย์ กิจกรรมที่ 4.3 การนำเสนอรายการนำเที่ยว น.ส.บุญยานุช สังฆรัตน์ น.ส.อักษรภัค หาญรักษ์  กิจกรรมที่ 5.2 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม นายกษิตริน สุขถาวร น.ส.ภัณฑิรา เกิดรัมย์   กิจกรรมที่ 5.3 การปูเตียงประกอบลีลา นายฐาปกรณ์ รัตนกุล น.ส.กนกนุช ชูสังข์   กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันประกวดมารยาทไทย นายกรวัฒน์ อินทร์แหยม  น.ส.เสาวภา ทับมาโนชย์   กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ  นายจิรัฎฐ์ ศรีใหญ่                    น.ส.สุธิมา บุนนาค นายธนู วงศ์วิวัฒน์ น.ส.ปาเจรา ภู่ทอง

ตามด้วย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 6 เหรียญ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1.6 การร้องเพลงภาษาอังกฤษ  น.ส.เนตรมณี บุญชูงาม กิจกรรมที่ 1.7 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  นายกวิน ดำสำราญ น.ส.ชนากานต์ มีมาก  กิจกรรมที่ 3.1 การแต่งคำประพันธ์ นายธนายุทธ คำภากุล น.ส.นันท์นภัส ภากะษัย นายนครินทร์ ดวงคำ น.ส.มัณฑนา เต็มสะอาด  กิจกรรมที่ 4.1 ทักษะด้านมัคคุเทศก์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ นายภูมิเพชร แก้วน้ำสุก  กิจกรรมที่ 4.4  การออกแบบแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์  น.ส.เมลวรินทร์ กระจ่าง น.ส.สโรชา บุญอารี  น.ส.ธัญชนก แสงเลิศล้ำ น.ส.ภูริตา เกล้าถนอม  กิจกรรมที่ 5.1 การผสมเครื่องดื่ม Cocktail  นายเชิดศักดิ์ ปรางค์ทอง

และ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 11 เหรียญ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1.1 การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ นายภวัต พิริยะทรัพย์  กิจกรรมที่ 1.2 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ  นายเชษฐา ศรีนอก กิจกรรมที่ 1.3 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  นายเอกรักษ์ ขำเหล็ง  กิจกรรมที่ 1.4 การแข่งขันครอสเวิร์ด  นายนิธิโชติ แก้วช้าง นายธนภัทร แป้นเอม  กิจกรรมที่ 2.1 การอ่านข่าวภาษาจีน น.ส.ญาดาณี พูนมะเริง และ น.ส.ฐาปณี เทียมทอง กิจกรรมที่ 3.1 การแต่งคำประพันธ์ นายนครินทร์ ดวงคำ นางสาวมัณฑนา เต็มสะอาด นายธนายุทธ     คำภากุล น.ส.นันท์นภัส ภากะษัย   กิจกรรมที่ 3.2 การกล่าวสุนทรพจน์และการพูดฉับพลัน  นายพิธิวัฒน์  สุพัฒนากร  กิจกรรมที่ 3.4 การเขียนเรียงความภาษาไทย น.ส.จุฑามาศ กิตติวรสม  กิจกรรมที่ 4.2 การตอบปัญหาท่องเที่ยว น.ส.นภสินธุ์ สะเทียนรัมย์ น.ส.ปนัดดา ชมดีกิจกรรมที่ 5.1 การผสมเครื่องดื่ม Cocktail   นายโชติวิทย์ บุรีนอก

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะด้านภาษาจีน การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย  และทักษะเฉพาะทาง จำนวน 23 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันประกวดมารยาทไทย  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การตอบปัญหาการท่องเที่ยว การนำเสนอรายการนำเที่ยว การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การผสมเครื่องดื่ม Cocktail  การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งครอสเวิร์ด การแข่งโต้วาทีภาษาอังกฤษ การแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์และการพูดฉับพลัน การอ่านออกเสียงภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาไทย การอ่านข่าวภาษาจีน ทักษะด้านมัคคุเทศก์ ภาษาไทย – อังกฤษ การออกแบบแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ การแข่งขันประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ  การร้องเพลงภาษาอังกฤษ การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การร้องเพลงภาษาจีน การปูเตียงประกอบลีลา  โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการจำนวนกว่า 1 พันคน

Facebook Comments


Social sharing

Related post