Digiqole ad

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) ณ บ้านดอนดู่ใหญ่ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 ขอเชิญร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) ณ บ้านดอนดู่ใหญ่ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
Social sharing

Digiqole ad

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ, เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, เลขานุการวัดอรุณราชวราราม อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงข์มหาสารคาม

และร่วมพิธีฉลองศาลา | ห้องครัว | ห้องนํ้า | ทําแพงวัด กตัญญุตานุสรณ์พ่อใหญ่กร – แม่ใหญ่หลอด วรรณภาพ พิธีทําบุญแจกข้าว อุทิศบุญกุศลได้พ่อใหญ่กร – แม่ใหญ่ตลอด วรรณภาพ ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ บ้านดอนดู่ใหญ่ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

Facebook Comments


Social sharing

Related post