Digiqole ad

ขนส่งฯชวนเจ้าของรถตรวจสภาพกับตรอ.ก่อนชำระภาษีออนไลน์

 ขนส่งฯชวนเจ้าของรถตรวจสภาพกับตรอ.ก่อนชำระภาษีออนไลน์
Social sharing
Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก ชวน!!! เจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อนชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้ทันที รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีหลากหลายช่องทางที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง เช่น เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Walletซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเจ้าของรถสามารถเข้าถึงบริการชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวก
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันยังได้พัฒนาช่องทางชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ให้รองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ทุกอายุการใช้งานแล้ว โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพ (ตรอ.)
ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีรถออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน ส่วนการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถเลือกช่องทางรับเครื่องหมายการเสียภาษี
ได้ทั้งทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการ หรือสำหรับผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ที่ติดตั้งในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ได้อีกหนึ่งช่องทาง ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการออนไลน์ดังกล่าวอำนวยความสะดวกสามารถ
ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ โดยเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหน
ก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ สำหรับสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2565 มีผู้ใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 55,387 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 11,715 คัน แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 8,582 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,950 คัน แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet มีผู้ใช้บริการจำนวน 910 คัน นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 319,626 คัน บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการจำนวน 66,975 คัน และชำระภาษีรถประจำปี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 597 คัน รวมมีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเดือนเมษายน ทั้งสิ้น 465,742 คัน

——————————– 

Facebook Comments

Related post