Digiqole ad

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นกรณีกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นกรณีกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
Social sharing
Digiqole ad

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวน ซึ่งมีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในความผิดฐานใช้ข้อมูลภายใน ฐานสร้างราคา และฐานบอกกล่าวเผยแพร่หรือรับรองข้อความเท็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดเสวนาออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ในวันที่ 29 เมษายน 2564

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ว่าจ้างศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นั้น จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะให้ ก.ล.ต. พิจารณาปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในชั้นก่อนฟ้องคดี โดยให้เจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ความผิดฐานสร้างราคาหรือปริมาณหลักทรัพย์ และความผิดฐานบอกกล่าวเผยแพร่หรือรับรองข้อความเท็จ เนื่องจาก ก.ล.ต. มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในชั้นก่อนฟ้องคดีต่อศาล และส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. เห็นว่า ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.* ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วจะช่วยป้องปรามการกระทำความผิดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุน จึงเห็นควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=708 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: pitchayai@sec.or.th ได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

พร้อมทั้งจัดงานเสวนาออนไลน์เรื่อง “อำนาจสอบสวนความผิดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.” ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom** เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงผู้สนใจทุกภาคส่วน โดยนางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล เลขาธิการ  ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยนางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 ก.ล.ต.

Facebook Comments

Related post