Digiqole ad

ก้าวไกลร่วมฉลองวันอาหารโลก World Food Day ที่นครปฐม ตอกย้ำความสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย

 ก้าวไกลร่วมฉลองวันอาหารโลก World Food Day ที่นครปฐม ตอกย้ำความสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 16 ตุลาคม เป็นวัน World Food Day หรือวันอาหารโลก ซึ่งพรรคก้าวไกล และ ส.ส. กลุ่มก้าวไกลการเกษตร จึงจัดงานเพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของภาคการเกษตรและชนบท จึงได้จัดงานวันอาหารโลกหรือ World Food Day ขึ้นที่ อ.ดอนตูม จ. นครปฐม เพราะเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ของความมั่นคงทางอาหาร เพราะเป็นแหล่งผลิตทั้ง ข้าว ผัก ผลไม้ หมู เนื้อ ไข่ กุ้ง และอาหารอื่นๆ จำนวนมาก
ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้มาร่วมงาน และเดินชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรหลายชนิดของจังหวัดนครปฐม และได้ขึ้นกล่าวบนเวทีว่า ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่มาแสดงในวันนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงภาคชนบทไทย ให้สามารถก้าวข้ามจากปัญหาเรื้อรังที่เผชิญอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาผลผลิต หนี้สิน หรือน้ำท่วม
.
ชัยธวัช ตุลาธน กล่าวว่า พรรคก้าวไกลได้มีนโนบายหลายข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคชนบทไทย และในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุก พรรคก้าวไกลจะเน้นการขับเคลื่อนใน 4 เรื่องด้วยคือ
1. การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและชุมชนมีอำนาจและงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำไม่ให้แล้ง ไม่ให้ท่วม การพัฒนาอาชีพการเกษตร การจัดหาตลาดและรักษาระดับราคาสินค้าสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ให้กับเกษตรกร
.
2. การให้การสนับสนุนเรื่องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ (ขอรับใบ GAP ฟรี) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ การแปรรูป (หนึ่งตำบล หนึ่งโรงงานแปรรูป) การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำ และการตลาดรูปแบบใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่นครปฐมสามารถเป็นผผุ้นำในด้านนี้ได้ ด้วยความได้เปรียบในด้านชนิดของกิจกรรมที่หลากหลาย และสถานที่ตั้งที่ใกล้กรุงเทพฯ
.
3. การลดการผูกขาดในปัจจัยการผลิตสำคัญ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร และจะสนับสนุนกลไกสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งจนสามารถเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ทั้งในเรื่อง อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี และการตลาด
.
4. การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถเข้ามาทำกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ และการพัฒนาชนบท โดยมีการวิจัยและพัฒนา และการบริการที่ดีมาช่วยสนับสนุน รวมถึงรัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินไม่ตกทอดมาสู่ลูกหลาน เพื่อมิให้เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเริ่มต้นจากติดลบ ทั้งหนี้ของตนเอง (กยศ) และหนี้สินที่ตกค้างมาจากรุ่นพ่อแม่ หรือปูย่าตายาย
หัวหน้าพรรคก้าวไกลสรุปในตอนท้ายว่า พรรคก้าวไกลในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ของสภาผู้แทนราษฎร จะพยายามติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้พี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post