Digiqole ad

กิจกรรมเปิดศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ จังหวัดกาญจนบุรี

 กิจกรรมเปิดศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ จังหวัดกาญจนบุรี
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวรุ้งตะวัน จินดาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ นางราตรี จุลคีรี ผู้อำนวยการส่วนสำนักฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมเปิดศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่ายผู้บริโภค นอกจากนั้นภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้  เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ ต่อเนื้อหารายการ การโฆษณาและการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ณ ห้องประชุมแวววิเชียร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Facebook Comments


Social sharing

Related post