Digiqole ad

การเคหะแห่งชาติ หนุนลูกบ้านเข้าร่วมโครงการสร้างเชฟอาหารไทย

 การเคหะแห่งชาติ หนุนลูกบ้านเข้าร่วมโครงการสร้างเชฟอาหารไทย

การเคหะแห่งชาติ หนุนลูกบ้านเข้าร่วมโครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม. ผนึกเชฟชุมพล
และโลตัส ร่วมปั้นเชฟอาหารไทย มุ่งสร้างอาชีพ รายได้ที่ยั่งยืนให้กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19

โครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม. (Professional Thai Chef by MSDHS) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ โลตัส และสถาบันการอาหารไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการฝึกอบรมให้ทักษะ ความรู้ในการประกอบอาหารให้กับกลุ่มแม่และพ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ว่างงานที่
ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเชฟที่สามารถสร้างความมั่นคงด้านรายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ความร่วมมือดังกล่าว โลตัสจะให้การสนับสนุนเครื่องปรุง วัตถุดิบ อาหารแห้งสำหรับการประกอบอาหาร ขณะที่สถาบันการอาหารไทยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสอนทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร
โดย นายชุมพล แจ้งไพร เจ้าของสถาบันการอาหารไทย ตั้งเป้าหมายที่จะสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. จำนวน 1,000 คน ทั่วประเทศ โดยกลุ่มแรกที่จะเข้าร่วมโครงการฯ มีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
จากคณะกรรมการ กลุ่มเป้าหมาบของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 50 คน และกลุ่มเป้าหมายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะสร้างรายได้ และอาชีพ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยส่งเสริมให้
ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะคลี่คลายลง บางกิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่บางกิจการก็ไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้
จึงส่งผลให้อัตราการว่างงานยังคงสูงขึ้น ในส่วนของการเคหะแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะเป็นผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่เป็นแม่/พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ว่างงานที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 และ
ผู้ที่ขาดรายได้ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพด้านอาหาร
“การเคหะแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัย มีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ในโครงการจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสดีที่มีโครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม. ขึ้น เพราะจะช่วยเสริมสร้างความรู้
และทักษะในการประกอบอาหารให้กับผู้อยู่อาศัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพด้านอาหารหรือเชฟ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง มีอาชีพที่ยั่งยืน และดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป” นายทวีพงษ์ กล่าว
สำหรับโครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม. ได้ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์
ซึ่งขณะนี้มีผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมกว่า 152 คน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แม่/พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ว่างงานที่ถูกเลิกจ้างจากโควิด-19 และผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่น ๆ มีอายุตั้งแต่ 18 – 50 ปี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพด้านอาหาร และมีความรู้เพียงพอสำหรับการเรียนออนไลน์และฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รวมทั้งจะต้องมีเวลาเพียงพอในการเรียนและสามารถฝึกปฏิบัติในการประกอบอาหารเพื่อนำส่งผลงาน จำนวน 50 ราย เพื่อเข้ารับการอบรมต่อไป
สำหรับรูปแบบการอบรมจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี (แบบออนไลน์) จำนวน 180 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการปรุงอาหาร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ โดยสถาบันการอาหารไทย นำโดย เชฟชุมพล แจ้งไพร และทีมงาน จำนวนรวม 60 เมนูทั้งคาวและหวาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบที่ใช้ในการอบรมจากโลตัส ส่วนการอบรมภาคปฏิบัติ (แบบออฟไลน์) จะจัดขึ้นที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะให้การสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารตลอดระยะเวลา 3 วัน
นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการต่อยอดหลังเสร็จสิ้นการอบรม การเคหะแห่งชาติ และสถาบันการอาหารไทย จะจัดให้มีการสอบสำเร็จหลักสูตรการประกอบอาหารไทยในระดับมืออาชีพ (Master Thai Chef Program) เป็นระยะเวลา 2 วัน วันละ 2 รอบ และรอบละ 25 คน โดยผู้ที่ผ่านการสำเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากทางสถาบันฯ และได้รับหนังสือรับรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางด้านอาหารหรือเป็นเชฟ ทางสถาบันฯ จะเป็นผู้จัดหางานให้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post