Digiqole ad

การหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB)

 การหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB)
Social sharing
Digiqole ad

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง หารือร่วมกับ นายจิน ลี่ฉวิน (Mr. Jin Liqun) ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมด้วย

การหารือดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ AIIB เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจของไทย โดย AIIB พร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยผ่านความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะยกระดับด้านการคมนาคมขนส่ง การค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีกับประเทศอื่นในภูมิภาคด้วย โดยโครงการที่ AIIB สนใจ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) และโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

นอกจากนี้ AIIB ยังเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควรที่จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมควบคู่ไปด้วย อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีกำลังแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพและระบบสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น ซึ่ง AIIB พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในมิตินี้เช่นกัน ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว โดยกระทรวงการคลังจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านของการศึกษาเพื่อนำมาหารือกับ AIIB ถึงความร่วมมือที่เหมาะสมในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อไป สำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

การหารือในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ AIIB ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เกิดการเจริญเติบโตที่เข้มแข็ง สมดุล และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments

Related post