Digiqole ad

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563            

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563             
Advertisement

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล อ.แม่ระมาด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิธีดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยได้แก่      1) วัตถุประสงค์2) ระบบกลไกและสิ่งสนับสนุน องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (PLAN)ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ(DO)     ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน (See)องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน3) ความพึงพอใจของครู โดยมีเงื่อนไขความสำเร็จ 2 ประการ ได้แก่ 1) การดำเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย  2) การร่วมแรงรวมพลัง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ครูผู้สอนมีความเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามรูปแบบได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพพบว่า ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล พบว่า ผลการเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล ทุกกลุ่มสาระวิชา ในปีการศึกษา2563 สูงกว่าในปีการศึกษา 2562 และผลการเปรียบเทียบร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล พบว่า ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทุกข้อ ในปีการศึกษา2563 สูงกว่าในปีการศึกษา 2562 ส่วนการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

(ผู้วิจัย : นางรุณี ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล อ.แม่ระมาด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 )

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/7ntP6

Related post