Digiqole ad

การประชุม Spring Meetings ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

 การประชุม Spring Meetings ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
Social sharing

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในห้วงการประชุม Spring Meetings ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการธนาคารโลกของประเทศไทยเป็นตัวแทนของกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Voting Group: SEAVG) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก (Development Committee Meeting) ครั้งที่ 107 (การประชุมฯ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นาย David Malpass ประธานธนาคารโลก นาง Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และผู้ว่าการธนาคารโลกของ 25 กลุ่มออกเสียงที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก 189 ประเทศ โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “Evolution Roadmap to Enhance Its Capacity to Respond to the Overlapping Crises”

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักในการขจัดความยากจนและส่งเสริมความเจริญอย่างทั่วถึง รวมทั้งหารือถึงแนวทางการเพิ่มบทบาทของธนาคารโลกในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร ความเสี่ยงจากโรคระบาด ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม โดยธนาคารโลกได้จัดทำข้อเสนอการวิวัฒน์ธนาคารโลก (Evolution of the World Bank Group) เสนอต่อที่ประชุมฯ โดยมีข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการดำเนินงานของธนาคารโลก การเพิ่มขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิก การรักษาระดับความมั่นคงทางการเงิน การส่งเสริมการระดมทุนจากภาคเอกชน และการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

ที่ประชุมฯ ได้เรียกร้องให้ธนาคารโลกปรับรูปแบบการบริหารองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตและความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญ โดยธนาคารโลกควรมีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศสมาชิก มีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการระดมทุนจากภาคเอกชน โดยที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำถึงการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างธนาคารโลกและประเทศสมาชิกเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันในปี 2573

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถ้อยแถลงในนามของ SEAVG โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่ และเรียกร้องให้ธนาคารโลกจัดการกับปัญหาความยากจน และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยธนาคารโลกควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอย่างครอบคลุม การสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ความยั่งยืนของหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีบทบาทนำของธนาคารโลกในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและการประสานนโยบายทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

อนึ่ง ในห้วงการประชุม Spring Meetings ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับ นาง Manuela V. Ferro รองประธานธนาคารโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย และการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทย และได้มีการหารือทวิภาคีกับ นาง Yuriko Backes รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในประเด็นภาวะเศรษฐกิจภาพรวมของทั้ง 2 ประเทศ ตลอดจนการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับราชรัฐลักเซมเบิร์ก

Facebook Comments

Related post