Digiqole ad

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566

 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงบประมาณร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Officials ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566

โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐ อาทิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านการเงินการคลัง โดยประเด็นสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย

พัฒนาการด้านการงบประมาณและรายจ่ายภาครัฐในปัจจุบัน : เป็นการนำเสนอพัฒนาการด้านการงบประมาณและการจัดการรายจ่ายภาครัฐในภูมิภาค

การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้านการงบประมาณ : เป็นการนำเสนอความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างผลลัพธ์ของการจัดทำงบประมาณที่ประสบผลสำเร็จและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการหารือในประเด็นการส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณให้แก่ประชาชน

การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการงบประมาณ : การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเป็นความท้าทายสำคัญที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยจะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการบูรณาการประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการจัดการการคลังภาครัฐในทางปฏิบัติ

พัฒนาการด้านกรอบแนวทางของกระบวนการงบประมาณ: เป็นการอภิปรายกรอบแนวทางของกระบวนการงบประมาณที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง การบริหารความเสี่ยงทางการคลัง ความโปร่งใสด้านงบประมาณ และบทบาทของกระทรวงการคลัง
 การทบทวนการจัดลำดับความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง: อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของกระทรวงการคลังในการจัดลำดับความสำคัญและทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การให้บริการด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ
 รายงานการดำเนินงานและแผนการทำงานในอนาคตของ OECD : เป็นการนำเสนอโครงการด้านการงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่ดำเนินการในปัจจุบันและแผนที่จะดำเนินการในอนาคตของ OECD

การประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอ อภิปราย และการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งให้ความสำคัญกับแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการงบประมาณ เช่น การจัดลำดับความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว และการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารด้านงบประมาณ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

Facebook Comments

Related post