Digiqole ad

การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9

 การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9
Social sharing

Digiqole ad

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นต้นแบบขององค์ผู้นำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ จึงทำให้ทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทรงตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรงถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศ

ในปีพุทธศักราช 2567 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีพระดำริให้จัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 (The 9th Princess Chulabhorn International Science Congress) หัวข้อ “ความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียว : บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี” (The Challenges of One Health: The Roles of Biosciences and Chemistry) ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 และเพื่อเป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญ ที่จะเน้นถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี กับการแก้ปัญหาความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียว ตามแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Concept) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในแนวทางใหม่ ซึ่งพิจารณาถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำแนวความคิดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการแพทย์ การสัตวแพทย์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

นับเป็นพระนโยบายของการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อโลกปัจจุบัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแสวงหา และสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความก้าวหน้าของงานวิจัยตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ สัตวแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยหนึ่งเดียวที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 (The 9th Princess Chulabhorn International Science Congress) ขณะนี้ มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติตอบรับเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 40 คน และยังเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และวิชาการ เพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะต่อไป

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถนำเสนอผลงานโดยส่งบทคัดย่อ (Abstract) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2567 และลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานประชุมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pc9.cri.or.th หรือ โทรศัพท์ 0 2553 8535 อีเมล pc@cri.or.th

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post