Digiqole ad

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Social sharing
Digiqole ad

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (การประชุมฯ) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานร่วมของการประชุม AFMGM ครั้งที่ 2 ของปี 2566 ภายใต้แนวคิดหลัก “อาเซียนสำคัญ: ศูนย์กลางของความเติบโต” (ASEAN Matters: Epicentrum of Growth) ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมฯ ดังนี้

1. ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 มีการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1.1 การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน (The ASEAN Finance and Health Ministers’ Meeting: AFHMM) ครั้งที่ 1 โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินความต้องการเงินทุน (Gap Assessment) ของกลไกระดมทุนระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศสำหรับการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการรับมือกับโรคระบาด (Pandemic Prevention, Preparedness, and Response: PPR) รวมถึงการรับทราบความคืบหน้าของกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิดและเหตุการณ์ฉุกเฉินสาธารณะและโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ

1.2 การเสวนาระดับสูง (High-Level Dialogue) ในหัวข้อ “Promoting Sustainable Infrastructure Development” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสวนาร่วมกับ H.E. Sri Mulyani Indrawati รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอีกหลายประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านการลงทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคี (Multilateral Development Banks: MDBs) และภาคเอกชน

2. ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 จะมีการประชุม AFMGM ครั้งที่ 10 โดยจะมีการหารือที่สำคัญเกี่ยวกับ (1) ประเด็นการสนับสนุนการเงินเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมการเงินเพื่อการปรับตัวไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (2) แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) และความคาดหวังหลังจากปี 2568 (3) ความคืบหน้าของความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+ และแผนงานสำหรับปีงบประมาณ 2566-2567 ของคณะทำงานต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการร่วมด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการประกันภัย ด้านภัยพิบัติของอาเซียน (ASEAN Cross-Sectoral Coordination Committee on Disaster Risk Financing and Insurance: ACSCC on DRFI) คณะทำงานด้านภาษีอากรของอาเซียน (The Working Group of the ASEAN Forum on Taxation: WG-AFT) และคณะทำงานเปิดเสรีบัญชีทุนเคลื่อนย้าย (Working Committee on Capital Account Liberalisation: WC-CAL) เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและการมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การระดมทุนสำหรับโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงการวางแผนงาน AEC Blueprint พ.ศ. 2568 และความคาดหวังหลังจากสิ้นสุดแผนงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนตลอดจนการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาเซียนมาประชุมหารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการจัดหาแหล่งทุนสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

Facebook Comments

Related post