Digiqole ad

การดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและชุมชนในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความยากจนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 การดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและชุมชนในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความยากจนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
Social sharing
Digiqole ad

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยประสานงานหลักกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนระดับประเทศ ของประเทศไทย มุ่งหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานรากให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงกับชุมชนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและชุมชนในภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความยากจนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกับบริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด โดยมีชุมชนท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นชุมชนนำร่อง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen -centered) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมลงมือทำ และร่วมพัฒนา เพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า (Change for Good) และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและชุมชนในภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความยากจนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานราก สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ สร้างศักยภาพคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวและตลาดท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนหลุดพ้นจากความยากจน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย และ สปป.ลาว

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับบริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด โดยคัดเลือก ชุมชนท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นชุมชนนำร่องในการดำเนินโครงการฯและจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวครบวงจรให้กับชุมชนและมีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว การออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน (Infographic Mapping) การพัฒนาอาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ การสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเครือข่ายชุมชน เพื่อดึงอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีความโดดเด่น สร้างจุดขายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยการขับเคลื่อนโดยชุมชน และเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมคิด ร่วมออกแบบ และร่วมพัฒนาพื้นที่ ด้วยรูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานรากจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยตรง และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง สร้างภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว การส่งต่อนักท่องเที่ยวระหว่างชุมชนท่าลี่ และชุมชนบ่อแตน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนในภูมิภาคอาเซียน

 

 

 

Facebook Comments

Related post