Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมยินดี นร.รร. หนองหญ้าปล้องวิทยาผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิต โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 39 เข้ารับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2567

 กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมยินดี นร.รร. หนองหญ้าปล้องวิทยาผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิต โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 39 เข้ารับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2567
Social sharing

Digiqole ad

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมยินดี นร.รร. หนองหญ้าปล้องวิทยาผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิต โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 39 เข้ารับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา นายเฉลิม จำปาวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และคณะครู นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.น.ส.นฤมล ศรีจันทร์ 2.น.ส.พรพิมล สำเภาน้อย เข้าพบ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จ.เพชรบุรี เพื่อแสดงความขอบคุณ กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เปิดโอกาสให้โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันจนสามารถสอบผ่าน จำนวน 2 คน

โดยให้การดูแล และสนับสนุนนักเรียน ตั้งแต่การรับสมัคร จนถึงการนำนักเรียนไปสอบ และสามารถผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิต โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 39 เข้ารับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2567

ในโอกาสเดียวกันนี้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี ได้แสดงความยินดี มอบทุนสนับสนุนในเบื้องต้น และให้กำลังใจนักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จและกลับมารับราชการเป็นครูที่มีคุณภาพในโรงเรียนภูมิลำเนาของตนเองขอให้ โรงเรียนได้ประกาศยกย่องนักเรียนทั้งสองคนให้เป็นแบบอย่าง แก่นักเรียนรุ่นน้อง เกิดความกระตือรือร้นเตรียมตัวสมัครเข้าสอบแข่งขันในปีการศึกษาหน้าต่อไป

โดยมี พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ฯและนายวรรณวุฒิ แตงอวบ คณะกรรมการอำนวยรักษาความั่นคงภายใน กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดี

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post