Digiqole ad

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น”ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น”ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.ณ โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ท.สมรส คำสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าวกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมด้วย นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายภิญโญ โฆสิต ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายศิวกร มิตราช ปลัดอาวุโส อ.เมืองขอนแก่น,พ.ต.ท.เมธี ศรีวันนา รอง ผกก.(ป) สภ.เมืองขอนแก่น ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร.สนามบินจังหวัดขอนแก่น นายมนตรี สาระบูรณ์ นายองอาจ แอบอิง นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สนามบิน ร่วมพิธีเปิด

ในการนี้ นางสาวอินทุอร โควังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน เป็นประธานกรรมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมด้วยนายศุภชัย สวนดี นายอานนท์ บัวพรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสายชั้นเรียน คณะครู อาจารย์ และนักเรียน กว่า 2,800 คน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

นางสาวอินทุอร โควังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดตลอดจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อีกทั้งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยเพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผลิตกำลังเยาวชนและคนในชาติร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

น.ส.อินทุอร กล่าวอีกว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย คณะครู อาจารย์ นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2,800 คน โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
2.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
3.จัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 4.กิจกรรมการแสดงของนักเรียน Cover dance ลูกเสือต้านยาเสพติด ดังคำขวัญที่ว่า “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

ด้าน ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1กล่าวว่า โรงเรียนสนามบิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนสนามบิน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 2,654 คน ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกีฬา กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ซึ่งทุกกิจกรรมมีความสอดรับกับแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

ส่วน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภัยยาเสพติด เป็นปัญหาที่นานาประเทศยอมรับว่าต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกันทั่วโลก ดังนั้น มติที่ประชุมสมัชซาสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2531 จวบจนถึงปัจจุบัน

นายไกรสร กล่าวด้วยว่าปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาของเราทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ครอบครัวและชุมชนเช่นกัน จังหวัดขอนแก่น จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ซึ่งสถานศึกษา สถาบันครอบครัวและชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญ ในการทำหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด

นายไกรสร กล่าวอีกว่าอีกทั้งการให้โอกาสผู้เคยหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมองพวกเขาด้วยความเข้าใจ เพื่อช่วยกันหาทางออก ส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด และสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง รวมถึงพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ โดยหากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการ หรือแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส.โทร.1386 ขอขอบคุณ คณะครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนสนามบิน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจาก โรงเรียน หมู่บ้านชุมชน

นายไกรสร กล่าวสรุปว่าซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้นั้นทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 นี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ คณะครู อาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญเพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ที่จะร่วมกันพัฒนา โรงเรียน หมู่บ้านชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post