Digiqole ad

“กอช. จับมือ สทบ. สร้างเงินออมเพื่ออนาคตให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”

 “กอช. จับมือ สทบ. สร้างเงินออมเพื่ออนาคตให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”
Social sharing
Digiqole ad

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการออมเงินเพื่อสร้างอนาคตกับ กอช. พร้อมเสริมทักษะทางการเงินแก่กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาทางการเงินที่ดีกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ที่โถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมความร่วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ” ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และการออมเงินเพื่อการชราภาพกับกรรมการ และสมาชิก สทบ. รวมถึงอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และสื่อประชาสัมพันธ์ กอช. ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องการจัดการการเงิน บริหารเงินของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งสร้างศักยภาพใน การส่งเสริมให้ความรู้ในการบริหารการเงิน ทักษะการวางแผนเพื่ออนาคตร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยการออมเงินกับ กอช. จะช่วยเติมเต็มให้ประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ปี ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ได้มีเงินรายเดือนไว้ใช้ในวัยเกษียณเหมือนข้าราชการ โดยการออมเงิน ขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี โดยตรวจสอบสิทธิ์ สมัครออมเงิน ได้ที่ ไลน์ กอช. @nsf.th หรือแอปพลิเคชัน กอช. และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsf.or.th

ทั้งนี้ ความร่วมมือกับ สทบ. ในครั้งนี้ กอช. จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม กทบ. และจะส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณให้กับกรรมการ และสมาชิก กทบ. ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และสื่อประชาสัมพันธ์ กอช. ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องการจัดการการเงิน บริหารเงินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง สทบ. จะส่งเสริมให้การออมเงินกับ กอช. เป็นหนึ่งในสวัสดิการสำหรับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นอกจากการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ยังสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกล่าวว่า จากการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านมา มีพัฒนาการในหลายด้าน ทั้งการบริหารจัดการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการลงทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และรายได้ของประชาชนในชุมชน มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการออมของประชาชน เพื่อความมั่นคง ในรากฐานของชีวิตและครัวเรือน จัดระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการของหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั่วประเทศ จำนวน 79,610 กองทุน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 3 แสนล้านบาท จำนวนสมาชิกกว่า 13 ล้านคน

การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ในวันนี้ จะเป็นช่องทางให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช.อย่างทั่วถึง อีกทั้งสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการได้รับความดูแลจากภาครัฐ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความมั่งคง ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเล็งเห็นประโยชน์ของการออม โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กำหนดขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านกลไกของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อันประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด /ระดับอำเภอ และระดับตำบล และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน 13 สาขา ในส่วนภูมิภาคสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 13 ล้านคน ที่มีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Facebook Comments

Related post