Digiqole ad

กองทุนสื่อฯ โชว์ผลงานผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ “สื่อของฉัน MY MEDIA” ผลผลิตในโครงการ TMF Level up

 กองทุนสื่อฯ โชว์ผลงานผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ “สื่อของฉัน MY MEDIA” ผลผลิตในโครงการ TMF Level up
Social sharing
Digiqole ad

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ TMF Level up กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับ อัพสกิล สร้างทักษะการผลิต และสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารกับวิทยากรแถวหน้า  ทั้ง นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร GM และ GM LIVE, นวจุล บุญพรรคนาวิก ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้น และตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมประกวด ณ โรงแรมเรเนซอง ราชประสงค์

นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน กล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การสร้างทักษะการสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศจึงมีความสำคัญมาก กองทุนสื่อจึงดำเนินการจัดทำโครงการ TMF LEVEL UP: NEW MEDIA NEW ERA เพิ่มทักษะสร้างสื่อ อย่างสร้างสรรค์ เท่าทันโลก มุ่งหวังให้น้อง ๆ เยาวชน นิสิตนักศึกษา คนรุ่นใหม่ เกิดทักษะในการคิด การเล่าเรื่องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสังคมได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร  ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการได้มีกระแสตอบรับและมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ร่วมโครงการ ที่อยากจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม รวมถึงอยากหาแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์งานในโอกาสต่อๆ ไป

นอกจากนั้น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังจัดให้มีการต่อยอดโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรม การประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ “สื่อของฉัน MY MEDIA” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการผลิตคลิปสั้นเพื่อถ่ายทอด โดยมีผู้เข้าร่วมส่งคลิปสื่อสร้างสรรค์จากหลากหลายสถาบันและหลากหลายภูมิภาค  ซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 5 ผลงาน และ ประกาศผลการประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ สื่อของฉัน MY MEDIA” ตามลำดับดังนี

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน อย่าลองเลย โดย นายนายเปรม ตรีอุดม นางสาวอมลวรรณ เชตุพันธุ์ นางสาวพรชิตา ปั้นเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

รางวัลรองอันดับ 1 ผลงาน My Media สื่อของฉัน สร้างสรรค์สังคม โดย นางสาวจิราพร         สังข์ทอง นายศักย์รพี วิจิตรพันธ์ นายณัฐพล เจือสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รางวัลรองอันดับ 2 ผลงาน ตะลอนทัวร์ท่องเที่ยว โดย นายอาทิตย์ บุญลือ นางสาวทัศพร     ธรรมจันทึก นางสาวญาณิศา ภู่ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รางวัลชมเชย ผลงาน จรรยาบรรณ โดย นางสาววิภาวี กลิ่นเกสร นางสาวนริศรา ไม้ตะเภา นางสาวชญานี ก้อนสันทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รางวัลชมเชย ผลงาน ทำไมต้องโพสต์? โดย นายฉัตรชัย งามจิตวิทยากุล นายศุภกร แสงชาตรี นางสาวศุภษา ย่องสู้นเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังว่าโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ รวมถึงเพิ่มทักษะและเสริมสร้างแนวความคิดเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศต่อไปในอนาคตสำหรับน้องๆ และบุคคลที่สนใจ อยาก Up skill ตัวเองกองทุนฯ ได้เพิ่มโอกาส การเรียนรู้ ให้เพิ่มเติม ตามช่องทางเข้าไปที่ https://narhu.net/ เรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ทันที  โดยมีหัวข้อและคลาสที่น่าสนใจ ดังนี้

– บทบาทและทักษะใหม่ของนักสร้างสื่อ ต้องปรับและเปลี่ยนให้ทันโลกและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน” NEW MEDIA NEW ERA โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

– วิชาสื่อใหม่ในโลกอนาคต นักสื่อสารรู้ทันโลก “ FUTURE OF COMMUNICATION ” โดย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์  / บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว WORKPOINT NEWS

– วิชาเรื่องเล่า เล่าเรื่อง ให้ทรงพลัง “ THE POWER OF STORYTELLING ” โดย คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร GM และ GM LIVE

– วิชาการคิด สร้างสื่อให้สร้างสรรค์  “ CREATIVE CONTENT / CREATE SOCIAL IMPACT ” โดย บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด

– วิชาผลิตสื่อยุคใหม่ ให้ทรงพลัง “ PRODUCTION : THE POWER OF MEDIA ” โดย คุณนวจุล บุญพรรคนาวิก ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและผู้กำกับภาพยนตร์สั้น

และ วิชาสื่อสร้างการมีส่วนร่วม “ INTERACTIVE MEDIA : AR + VR.” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์ หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Facebook Comments

Related post