Digiqole ad

กองทุนฟื้นฟู ฯ หารือคณะทำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ดันชัยนาทโมเดลศึกษาธนาคารน้ำใต้ดิน – นำนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตข้าวหนึ่งไร่ได้เกิน 1 ตัน พลิกฟื้นอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน

 กองทุนฟื้นฟู ฯ หารือคณะทำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ดันชัยนาทโมเดลศึกษาธนาคารน้ำใต้ดิน – นำนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตข้าวหนึ่งไร่ได้เกิน 1 ตัน พลิกฟื้นอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 6A ชั้น 6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หารือกับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และทีมคณะทำงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนและพนักงานสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าร่วมหารือด้วย

สำหรับประเด็นที่มีการหารือในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานและนำเสนอการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลรวดเร็ว รวมทั้งให้มีผลเชิงบวกในขอบข่ายของเกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานกองทุน แบ่งออกเป็น 8 ประเด็น ประกอบด้วย ดินดี น้ำดี มีสายพันธุ์ ยืนยันราคา จัดหาแหล่งทุน หนุนนำนวัตกรรม หาที่ดินกรรมสิทธิ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายพืชเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยสร้างพื้นที่โมเดลและแปลงสาธิตให้กับองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งพืชเศรษฐกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา

ในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการนำเสนอถึงปัญหาของเกษตรกรที่ประสบในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยให้พื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นโมเดล ด้านธนาคารน้ำใต้ดิน และข้าวเกิน 1 ตัน เป็นที่แรก ซึ่งจะมีการลงพื้นที่เพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ์

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post