Digiqole ad

กองทุนฟื้นฟูฯ เปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร 2566 เข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแก้ปัญหาให้เกษตรกร

 กองทุนฟื้นฟูฯ เปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร 2566 เข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแก้ปัญหาให้เกษตรกร
Social sharing

Digiqole ad

กองทุนฟื้นฟูฯ เปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร 2566 เข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแก้ปัญหาให้เกษตรกร

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในสัดส่วนของผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ตามกฎหมายกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภายใน 90 วันหลังครบวาระ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน 4 ภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีมติเห็นชอบแผนบริการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามประกาศ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ประกาศเรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่รับเลือกตั้ง ประกาศเรื่องกำหนดจำนวนผู้แทนเกษตรกรที่จะพึงมีในแต่ละภูมิภาค และประกาศเรื่องกำหนดจำนวนรูปถ่ายหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนในการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศ โดยมีกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 18 – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ประเด็นหลักคือต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรของ กฟก. มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 นับถึงวันสมัคร ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือ เลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ และอื่นๆ ตามประกาศ โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย (หน้าตรง ไม่สวมหมวก) ขนาด 8.50 ซม. X 13.50 ซม. จำนวน 10 รูป ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟก. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือ สมัครที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง สมัครที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สำนักงานใหญ่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ สมัครที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูฯ พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ กำหนดนโยบายและอออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูฯ การติดตามและประเมินผล ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟื้นฟูฯ และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุน กำกับ ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงาน ให้ความเห็นชอบในการกำหนดภาระผูกพันของกองทุน กำหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 5.2 ล้านคน จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นี้ เพื่อจะได้มีผู้แทนของเกษตรกรทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องเกษตรกร ร่วมเสนอความคิดเห็น นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ ด้วย

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post